Prinsesa Aleyah
Prinsesa Aleyah
Author: Pao_Consyyy
Mga Tauhan sa Kaharian ng Vireo

Haring Vireo – Siya ang namatay na hari ng Kaharian ng Vireo kung saan hango mismo sa kaniyang

pangalan ang katawagan sa kaharian. Siya ang tinaguriang pinakamagiting sa lahat ng mga hari subalit siya ay napaslang sa isang digmaan ng isang nilalang na inakala niyang kaibigan. Simula nang siya ay mawala,

ang kaniyang reyna ang namuno sa kaharian bagamat marami pa rin ang nangungulila sa kaniyang mahusay na pamumuno.

Reyna Verina – Siya ang butihing reyna ni Haring Vireo na siyang namumuno ngayon sa kaharian. Isa rin

siyang mapagmahal na ina sa kaniyang apat na maharlikang anak subalit walang dudang ang kaniyang tungkulin ang pinakamatimbang para sa kaniya. Kaya niyang kontrolin ang elemento ng tubig.

Prinsipe Zeus – Siya ang kaisa-isang prinsipe at panganay sa apat na magkakapatid. Isa siyang malupit na

pinuno at mahusay na mandirigma. Matapang siya at mainitin ang kaniyang ulo. Hindi rin niya kasundo ang kaniyang pangalawang kapatid na si Prinsesa Alora. Kaya niyang kontrolin ang elemento ng lupa.

Prinsesa Alora – Siya ang pangalawang anak ni Reyna Verina. Siya ang pinakasikat sa kanilang magkakapatid dahil sa kaniyang taglay na kahusayan sa maraming aspeto lalo na sa pakikipaglaban, ngunit

hindi kagaya ng iba niyang kapatid ay hindi maganda ang kaniyang taglay na ugali. Hindi siya marunong maawa at gusto niyang siya ang palaging umaangat. Gayun pa man ay marami pa rin ang umiidolo sa kaniya.

Kaya niyang kontrolin ang elemento ng pulang apoy.

Prinsesa Manorah – Siya ang pangatlo sa magkakapatid at ang pinaka may mabuting puso sa lahat. Mabait siya, matulungin, masiyahin, masunurin at mahinhin. Mayroon din siyang panlabas na kagandahang

hinahangaan ng lahat. Malayong-malayo siya sa katangian ng kaniyang mga kapatid. Malawak ang kaniyang pang-unawa. Kaya niyang kontrolin ang elemento ng tubig.

Prinsesa Aleyah – Siya naman ang bunso sa magkakapatid pero siya ang pinakamaganda, pinakapalaban at pinakamatapang. Sa kabila ng kaniyang kahusayan ay marami ang naiinis sa kaniya dahil sa kakaiba

niyang estilo sa pamumuno at pakikipaglaban. Madalas din siyang masangkot sa mga kaguluhang nangyayari

sa labas at loob ng kaharian. Kaya naman, hindi niya kasundo ang lahat ng kaniyang mga kapatid.

Pinamumunuan niya ang hukbo na doble ang dami sa mga kawal ng buong Kaharian ng Vireo. Kaya niyang kontrolin ang elemento ng asul na apoy.

Duke Flavio – Siya ang nakababatang kapatid ng namatay na si Haring Vireo. Siya ang nagsisilbing pinuno

ng lahat ng mga kawal at mandirigma sa kaharian. Siya ang nagbibigay ng utos at misyon sa mga kawal ng

palasyo. Tuwing may digmaan ay pinangungunahan niya ang batalyon ng mga mandirigma. Ngunit kilala siya bilang isang malupit at sakim na duke. Siya ang isa sa mga magdadala ng kaguluhan sa Kaharian ng Vireo. Kaya niyang kontrolin ang elemento ng pulang apoy.

Althea – Siya ang kaisa-isang anak ni Duke Flavio. Isa siyang mahusay na tagapagsanay ng mga

mandirigma na ang mismong reyna ang nagtalaga dahil sa pambihira niyang istilo sa pakikipaglaban at husay

sa pagtuturo. Kaya niyang alamin ang kahusayan at kahinaan ng isang nilalang sa isang tingin lang.

Matapang siya at mayroong paninindigan. Palagi niyang pinapanigan kung ano ang tama kaya naman hindi

niya kasundo ang kaniyang amang duke dahil marami itong kasamaang ginagawa. Kaya niyang kontrolin ang

elemento ng hangin.

Aztec & Arum – Sila ang matipunong magkapatid na mandirigma ng kaharian. Bakal na may simbolo ng

kanilang kaharian ang kanilang kasuotan bilang tanda ng pagkakaroon ng mataas na ranggo bilang mga mandirigma. Madalas silang kasama ni Duke Flavio sa mga delikadong misyon at ganoon din ni Prinsipe Zeus. Walang kapantay ang kanilang puwersa kapag magkasama. Kaya nilang kontrolin ang elemento ng hangin.

Tamara  & Olrick – Silang dalawa ang pinakamahusay sa daan-daang tauhan ni Prinsesa Aleyah. Bukod sa

pakikipaglaban ay mahusay din silang mag-espiya. Si Olrick ay kasintahan ng anak ni Duke Flavio na si

Althea. Mula siya sa mababang uri ng angkan subalit katumbas ng isang maharlika ang kaniyang kahusayan at katapatan sa tungkulin. Kayang kontrolin ni Olrick ang elemento ng lupa. Si Tamara naman ay kayang kontrolin ang elemento

ng tubig.

Centina – Siya naman ang nakababatang kapatid ni Reyna Verina. Isa siya sa mga traydor sa kaharian.

Naiinggit siya sa reyna dahil nais niyang siya ang mamuno sa buong kaharian. Bagamat traydor ay kasundo

niya pa rin ang ikalawang anak ng reyna na si Prinsesa Alora. Kaya niyang kontrolin ang elemento ng lupa.

Talina – Siya ang amasonang kanang kamay ni Duke Flavio. Bagamat tauhan siya ng duke ay hindi naman niya kasundo ang anak nitong si Althea. Madalas siyang mag-umpisa ng kaguluhan sa loob ng kaharian. Isa siyang amasonang magaling makipaglaban bagamat wala siyang kapangyarihan. Ipinagpalit niya  ang karangalan ng mga kalahi niyang amasona para lamang umangat at makilala.

Luna – Siya ang kanang kamay at tagapayo ng mahal na reyna. Kabilang siya sa mga konsehong

tagapaghatol. Siya rin ang nagsisilbing pangalawang ina ng apat na anak ni Reyna Verina. Kaya niyang kontrolin ang elemento ng hangin.

Lancelot – Siya ang mahusay na mensahero at espiya ng kaharian. Kabilang din siya sa konsehong

tagapaghatol. Nagsimula siya sa mababang estado bago niya natamasa ang karangyaang mayroon siya. Kaya niyang kontrolin ang elemento ng tubig.

Carlile – Siya ang pinuno ng konseho. Bukod sa reyna, isa siya sa mga nangunguna sa mga pagpupulong sa

kaharian. Tapat siya sa tungkulin at may paninindigan. Matalik siyang kaibigan ni Haring Vireo nung ito ay nabubuhay pa. Sa ngayon ay siya ang itinuturing na ama ng bunsong prinsesa na si Prinsesa Aleyah at

tanging mga payo niya lang ang pinakikinggan nito. Isa siya sa mga pinakamahalagang haligi ng Palasyo ng Vireo. Kaya niyang kontrolin ang elemento ng tubig.

Shanaya – Kabilang din siya sa mga konseho. Malupit siya at kinatatakutan. Hindi lang siya tagapaghatol

kundi siya rin ang nagbibigay ng karampatang kaparusahan sa mga lumalabag sa batas ng Vireo. Hindi siya marunong maawa. Kaya niyang kontrolin ang elemento ng pulang apoy. 

Ilan lamang sila sa mga tauhan na magbibigay ng buhay sa kwento. Bawat isa sa kanila ay may kani-kaniyang mga papel na gagampanan tungo sa ikababagsak o ikaaangat ng Vireo.

Comments (1)
goodnovel comment avatar
Joebert Cahugom
karugtong nasaan na
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status