Body In Exchange
Body In Exchange
Author: _Rannie_
Prologue

Four different paintings hung freely on each corner. Black and white dominated the whole place, and the cove lighting completed its romantic aura. 

Climate control air conditioning was standard along with a single CD player. 

Hindi ko maipagkakaila ang ganda ng lugar, malinis din at mabango. 

A man with only towel on went out of the closet and walked towards me.

“Hey,” panimulang bati nito.

Bahagya akong bumangon at ipinulupot ang comforter sa kahubaran.

“Ilang oras akong tulog?” walang gana kong tanong.

“Two hours?” nagkibit balikat ito. 

Dinukot niya ang natitirang sigarilyo sa side table. He lit it then blew.

Nanatili lang ito sa aking harapan, hinayaan akong pasadahan ng tingin ang pinaghirapang katawan. Eight pack abs, muscles were on their right places, veined arms, and matured yet handsome face. 

I couldn't deny how good he was in bed. Ngunit hindi sapat na rason iyon para pakawalan siya. Walang malilibre, lahat ng may sala ay magdudusa. 

Pasimple kong kinuha sa ilalim ng unan ang tinagong syringe na may lamang lason.

“Another round?” I took the comforter off to seduce him once again. 

“Sure,” his lips rose for a smile, obviously unaware of the danger that is about to happen. 

Mabilis nitong inilagay sa ash tray ang pinaglalaruang sigarilyo at lumapit sa akin. 

I would love to keep you baby. But sorry, you are too dirty for my eyes. 

He claimed my mouth, owned it as if his most treasured territory. Ang kanang kamay niya'y dumako sa aking dibdib, ang kabila nama'y tinatalunton ang bawat hubog ng aking katawan. The fire that I thought was already dead immediately burned up. Bahagya akong napaangol, ang hinahawakang patalim ay wala sa sariling nabitawan.

Bumaba ang kanyang halik sa aking leeg. He licked it, and then bit. Paulit-ulit niya itong ginagawa, paulit-ulit akong binabaliw, inililigaw sa paraisong siya lang ang marunong gumawa.  

I totally know what to do. But my body was refusing the thought.

Fuck this, I have to stop!

Pasimple kong kinapa ang nabitawang syringe. But found nothing...

Agad sumilay ang pagtataka sa aking sistema, marahas na itinulak ang kaharap at inalis ang unan. What the- 

“Looking for this?”

I quickly turned to him. Hawak nito ang hiringgilya, nakataas ang kilay, masamang titig ang ipinupukol sa akin. 

My breathing literally hitched. Tila sinabuyan ako ng yelo at kasalukuyang pinapalibutan ng matatalim na sibak. Wrong move, I'll die.

“You really thought you'd get me,” his eyes roamed on my body shamelessly.

“How-“

“Gotcha,” mabilis nitong itinupok sa leeg ko ang nakakamatay na patalim.

I winced in pain. Ilang sandali lang nang maramdaman ang matinding pagkahilo, panghihina at hirap sa paghinga. I heard him murmured something but too shallow to understand. 

Then… my vision went blurry.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status