Share

CHAPTER 7

HOMBRES ROMANTICOS SERIES 3:

UNINTENTIONAL

Matthieus Morris Monférrer

Kabanata 7

KAPANSIN-PANSIN ANG PAGIGING uncomfortable ni Matthieus sa hapunan. Every dish his mother offered, lahat iyon ay tinatanggihan nito sa pamamagitan ng malamig na ‘no’ o kung ‘di man ay walang kabuhay-buhay na iling. Nahiya ang bagyo sa mood nito.

Kung ilalarawan ang kilos nito ay p’wede nang ilahad ni Anne na katakot-takot na pressure ang kinailangan nitong suungin bago nakumbinsi ang sarili na sumalo sa hapagkainan. 

Napipilitan lang talaga ito kanina na sumabay sa kanya. Hindi yata ito pinapatahimik ng konsensya kaya gano’n na lamang kung pakitaan siya ngayon ng kabutihan. Pero ika nga’y damage has been done and when she said that, she was probably talking about emotional damage. Kung iniisip nitong madadala siya nito sa Reverse Psychology, nagkakamali ito.

Mag-apology man ito pero nuncang makakalimutan niya ang sugat na dulot ng mga masasakit na salita nito sa kanya. Kailanma’y hindi masarap ang mahusgahan lalo pa’t ng mga tao’ng wala naman talagang alam sa pagkatao mo.

Kung matuloy man ang kasal nila ni North, maghihimagsik talaga siya kung sakaling ito ang piliin ni North na maging best man which is hindi imposible dahil ito naman talaga ang pinakamalapit na fratboy sa groom niya. Hell! She doesn’t even want his name in the visitors’ master list. 

May lumatay na pait sa puso ni Anne nang makita ang lungkot sa mga mata ni Donya Coloma nang nanghihina nitong ibinalik sa lamesa ang bowl ng curry noodle soup na huli nitong inalok kay Matthieus. Hindi maiwasan ni Anne na magkaroon ng haka-hakang baka may tampuhan sa gitna ng mag-ina. Distant si Matthieus sa ina nito.

Naroon sa mukha ni Donya Coloma ang pagkagulat nang dinampot niya ang curry noodle soup. Then, she gained a deep frown from Matthieus when she placed the bowl of soup in front of him by herself. 

Lalong lumalim ang kunot sa noo nito nang bigyan niya ito ng pagkatamis-tamis na ngiti. “Eat it, okay?” hayag ni Anne sa pinasiglang himig sa kabila ng pamamaos niya.

If she wasn’t exhausted from fever, abut-abot ang kagustuhan niyang talakan ito sa lantaran nitong rejection at cold treatment sa sariling ina. God! He must be goddamn lucky ‘cause he still has a mom! A mother! Kung si Anne ay handang isanla ang kaluluwa mabigyan man lang ng chance na sandaling mayakap ang ina, samantalang ito kulang na lang ay harapang paalisin si Donya Coloma. Irritation and jealousy swept over her. For what reason why he treated his own mother coldly? 

Matthieus’ gaze hardened at the soup bowl. Mababanaag sa mga mata nito ang pagtutol na galawin ang pagkain. Tumiim-labi ito nang umangat ang mga mata papunta sa kanya. It seemed to her that she got caught herself between danger and a toasty topaz eyes that gave her a self-satisfied discomfort.

“Tikman mo lang ‘yan habang mainit pa, Matthieus. It will reduce cold symptoms and I notice you have a stuffy nose kaya you should eat that.” Anne gave him an encouraging look and a fake smile. Pigil na pigil niya ang sarili na hindi magmaldita ng full force. Nalalagay sa alanganin ang etiquette niya kapag kaharap niya si Matthieus.

“You cooked this soup, ‘di ba, Tita?” She youthfully asked the middle-aged woman. Kontento na siya na napangiti niya ito.

“Ah no, hija. S–si Elena lahat ang naghanda ng mga ito.” Mababanaag ang alinlangan sa magandang mukha ni Donya Coloma. Bagay talaga ito at ang Daddy n’ya. Their future children would be as gorgeous as her. 

Oh, how silly of her! Nasa menopausal stage na nga pala ang Donya.

“I see. Baka po tired kayo that's why you—”

“I don't know how to cook, hija. That's why.” Tila nahihiyang hayag ng Donya. 

“Oh. Maybe your previous set-up was husband cooks, wife cleans, both make money. Alam mo, Tita iyon din ang ideal set-up ko sa marriage life.” She giggled. Hindi ito kumibo at ngumiti lang. Doon naisipan ni Anne na ipasok sa usapan ang Daddy niya.

“I’m sorry if I’d ask this kind of question. It’s kinda too personal but I’m curious lang po, Tita. Didn’t you try to open a door for a new… you know, a life partner, a boyfriend, a spouse?” 

Mabilis na nabura ang ngiti ng Donya at malayo iyon sa inaasahan ni Anne na magiging reaksyon nito. Donya Coloma’s shoulder got tensed a little by her question. Medyo namutla ito sa inungkat niyang paksa. Lumipat ang tingin ng Donya mula sa kanya papunta sa anak nito. 

Nalito si Anne sa namamagitang tensyon sa mag-ina. What's going on? May nasabi ba siyang mali?

“Ah, h–hija...” Donya Coloma stuttered. Suminghap ito nang tumayo sa silya si Matthieus. His actions screamed fury and danger. Tipong krikital na sitwasyon ang naghihintay sa sino mang magtangkang humara sa daraanan nito.

Nalilito na si Anne sa mabilis na pagbabago ng ugali nito. May diperensya ba ang mentalidad ng lalaki?

NANG GABING DIN ‘YON ay sandaling nagpalitan ng text message si Anne at ang fiance niyang si North. 

Ayon kay North ay naipaalam na raw ni Matthieus dito ang pagkakaroon niya ng lagnat. 

I'll try to catch a flight tomorrow. Please get well soon, my bratty Annie. Pagaling ka at may pasalubong ako sa’yo. See you then.

That was his recent message and Anne typed up an ‘I'm missing you. Pray for your safe trip. I love you.’ with kiss emoji as a response. 

In-off na niya ang kanyang iPhone. Nasanay na rin kasi siyang walang nakukuhang reply kapag nag-a-I love you siya kay North. And she was okay with it. At least for now, she can still tolerate being a victim of a one-sided love pero buo naman ang paniniwala ni Anne na darating ang araw na susuklian din ni North ang pagtingin niya rito. 

But after their heart to heart talk with her father over the phone this morning, medyo may doubt na si Anne sa kung iyon ba talaga ang gusto niya. If marrying North is what her heart really desires? Her heart desires...

Nasorpresa si Anne nang mag-beep pang muli ang kanyang cellphone.

Take your med and sleep well. I'll make everything alright when I come back, I promise. I'm sorry for those times I acted an ass. I'm really sorry and I love you, too. 

Hindi magkamayaw sa tuwa ang puso ni Anne habang binabasa ang laman ng huling mensahe ni North. Matagal nang pinakaaasam ni Anne ang maramdamang mahal siya ni North. Not that kind of love he used to poured her before, not a sisterly love. A romantic one, iyon ang dating niyon sa kanya ngayon.

To be loved back by North? Is he getting there? Is that what she really wants? Her heart desires... 

Napabangon si Anne at tila napasong nabitawan ang kanyang cellphone.

What's happening to her? Bakit tila may nararamdaman siyang hindi tama? She felt something odd in her heart subalit mahirap mawari kung ano ‘yon.

UNAWARE OF HOW her heart beating differently, Anne softly knocked on the door in front of her, the door next to guestroom in the middle of the night. 

As impatient as she is, Anne deliberately pushed the door open and invited herself inside when the exasperating man seemed no plan to pick the door from behind. 

Alam niyang naroon si Matthieus at alam din niyang gising pa rin ito kagaya niya dahil nang sumilip siya kanina sa pasilyo ay sakto naman niyang narinig ang pagsara ng pinto sa music room.

Nalusaw ang orihinal na pakay doon ni Anne nang sumabog sa kanyang pandinig ang mapanglaw na tugtog mula sa saxophone.

With mouth gaping in complimentary way, Anne search for Matthieus through the dim light from a night lamp.

She blinked then zoomed her gaze to the man sitting on the carpeted floor, back leaning against the only settee inside that room and eyes tightly closed. As if idinuduyan ito sa alapaap ng sariling musika. 

Anne was so careful not to make any noise, her heart remained thudding oddly. Ibig niyang namnamin ang warmth na disposisyon na nililikha ng saxophone. Having a dose of that sine wave disposition of that music instruments a day would probably make the world a better place. It was so calm. 

Ni hindi namalayan ni Anne na nakapikit na siya’t nakahawak sa kanyang dibdib. Her heart was in peace. Gano’n eksakto ang nararamdaman niya.

“Hey,” 

Her skin tingled when Matthieus rasp voice interrupted her. Her every muscle tensed when she caught his heavy-lidded eyes raked over her image behind the door.

Lumunok si Anne at kinalma ang sarili. Kalma? Why? Was she frighten? Hindi niya alam.

Dahan-dahan na tumayo si Matthieus at maingat na inilapag sa loveseat settee ang saxophone. 

“Kanina ka pa ba riyan?” He sounded annoyed.

“Uhm, yeah. I'm here for Vergue. Nasabi sa akin ng mom mo na dinala mo raw dito si Vergue. I can't sleep properly without Vergue in my arms.” 

Wala sa kanya ang atensiyon ni Matthieus. Wala siyang nagawa kundi ang panoorin ito nang inabot nito ang isang tasa atsaka humigop doon. 

“Tulog na.” Mababang sabi nito at natagpuan ng kanyang mga mata si Vergue sa wool blanket sa gilid ng settee. Her lovely bunny was lying in a loaf position. Relaxed ang mahahaba nitong tenga indikasyon na natutulog nga ito.

“It’s okay. I'll pick her up gently na lang so I won't disturb her sleep.”  Giit ni Anne. Baka kasi sumpungin na naman ng mental distress si Matthieus. Mahirap na’t baka idamay nito ang inosenti niyang alaga.

Hindi pa man siya gaanong nakakalapit sa settee ay mabilis nang humarang si Matthieus sa harapan niya. She felt like a helpless prey when his six feet and two inches height towered her.

Marahas na singhap ang kumawala sa bibig ni Anne nang halos maidikit na ang katawan niya sa katawan ng lalaki. Nang umakyat ang mga mata niya sa mukha nito at matantong nakatitig ito sa mga mata niya ay tila naramdaman niya ang pagpintig ng init sa paligid nila.

Matthieus was tall, predatory and very manly. His toasty topaz eyes turned intense, his jaw clenched. “Please, Anne, let the poor animal sleep peacefully. Nanghihina siya mula pa kaninang umaga at alam mo na ang dahilan.” 

“Of course, I do! Ikaw!” She acidly said back. Atsaka siya kusang umatras. Discomfort was crawling through her skin and she doesn't want it to affect her firm disposition.

“I... I'm sorry about last night, Anne. Pasensya ka na.” 

Pagak siyang tumawa. ”It’s quite alright. Karapatan mo naman iyon na palayasin ako rito. It's your territory after all. Your word is the law. Wala akong magagawa sa bagay na ‘yon. So, now get out of the way and let me take my baby with me.”

Marahas siyang napahigit ng hangin nang haklitin ni Matthieus ang kanyang braso. “God, woman! You know what, you've been the source of my frustration since you came her. You brought a lot of troubles in my life for just a short period of time and fuck, kahit pilitin ko mang pagbigyan si North sa pabor niyang pakitunguhan ka ng maayos, hindi ko magawa. Hindi ko magawa dahil...”

Naputol ang panenermon ni Matthieus dahil may tumawag kay Anne. Sa takot na maistorbo ang tulog ni Vergue ay mabilis niyang dinukot ang kanyang cellphone sa bulsa ng suot niyang roba.

It was Athena calling. 

“I’m sorry to break it to you, my dear but you have to see this.” Iyon lang atsaka nito pinutol ang linya.

Sansaglit pa’y may ipinadala itong video sa kanya. Nalilito at tikom ang bibig ni Anne nang i-play niya iyon. 

“Oh fuck... No, no, this isn't true. Oh my God... Impossible...” Pakiramdam ni Anne ay pinagsukluban siya ng langit at lupa nang mapagsino ang babaeng kasama ni North sa stolen video. North was kissing a woman outside an elevator. Halos bumigay na ang tuhod ni Anne at mainam na’t naging maagap si Matthieus sa paghawak sa bewang niya.

“Anne, what's wrong?” 

Words and strength failed her. Hindi niya magawang ialis ang tingin sa screen ng kanyang cellphone kahit na tila ginugupo na siya ng matinding sakit sa puso.

North was fucking kissing another woman. Not just a random woman but his... 

own sister.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status