Share

Chapter 38: Genes

CONAN’S POV

Halos kalahating oras bago kami nakarating sa DeLythe. Bagama't nakasakay sa kotse, pakiramdam ko ay daig ko pa ang sumali sa marathon. Kinakapos ako sa hangin.

Habang nanginginig ako sa takot, ang mga kasama ko naman ay parang umay na umay lang sa nangyari. They were so calm like nothing was going on, like death and hell weren't chasing us!

Even my son looks bored! Ni hindi ko man lang ito nakitaan ng takot. And that added to my nervousness!

Ganoon ba karaming nagtangka sa buhay nila roon sa London para pagsawaan na lang nila ang bagay na 'yon? It pained me more seeing him like that.

They were away from me for almost eleven years. While I was thinking about business always inside my office for the passed years, they were there, trying to live in peace.

At kapag sumasagi sa isipan ko na wala man lang akong nagawa para sa kanila, parang pinipiga ang puso k

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status