PAG-AALALA NG HARI AT ANG KANYANG KAUTUSAN

Ng matapos ang pagpupulong sa unang bulwagan ay tumungo naman ang Mahal na Hari sa kanyang silid upang makapag pahinga, Wala na nuon ang mahal na reyna at tagapag payo ng palasyo, sapagkat mayroon ding bagay na iniutos sa kanila ang Mahal na Hari. 

Gayunpaman, habang nag papahinga ay hindi parin lubusang maalis ang matinding pag-aalala ng Hari, kaya naman ipinatawag niya ang itinakdang prinsipe.

"May tao ba riyan sa labas?"

Tawag ng Hari mula sa kanyang silid. At isang taga pag bantay nga ang pumasok sa loob. 

"Aking taga pag bantay na akil, Nais kong pumaroon ka sa silid ng mahal na prinsipeng si shattu at utusan mo syang pumarito"

"Masusunod kamahalan"                        Tipid na sagot ng tagapag bantay, kasabay ng pagyuko bilang tanda ng pag galang, Bago nito nilisan ang silid ng Hari.

Samantala, pag labas naman ng taga pag bantay ay tama ring dumating ang magiting na maestro.

"Kamahalan,Maestro Pitan nagbibigay pugay".Pagbati ng maestro sa Hari habang nakaluhod at nakalagay sa kaliwang dibdib ang kanyang kanang kamay atsaka yumuko

"Naririto kana pala Pitan"maaliwalas na nakangiting sagot ng Hari.

"Ayon sa inyong hiling kamahalan ay agaran po akong naparito".

"Pitan, Ang magiting na General ng palasyo at ang aking bukod tanging kapanalig. Sabihin mo, hanggang kailan ka mag lilingkod ng tapat sa akin?"     

Palaisipang tanong ng Hari, na Sya namang pinag takhan ng maestro, sapagkat nuon paman ay alam nyang batid na nang Hari na isa siyang kapanalig.

"(Yuyuko) Kamahalan mag lilingkod ako sa iyo at sa aking bayan habang akoy mayroong buhay at lakas. Subalit bakit nyo natanong ang bagay na yan kamahalan?, May bumabagabag po ba sa inyo!?"

Tipid na sagot ng Punong Maestro

Nuon paman ay batid na ng punong maestro ang pagiging makatarungan ng kanyang kapatid sa lahat ng mga bagay, ito ang naging dahilan kung bakit naging isa sa pinaka magiting na kaharian ang bayan ng VIRGANIA. Gayunpaman, kahit na palagi niyang nakakasama at napag mamasdan ang kapatid ay hindi niya ito magawang lapitan upang tanungin man lang ang kalagayan nito. Sa halip ay hinayaan din niyang tanging pag sisilbi lamang ang mag uugnay sa kanya sa Hari, dahil sa hindi niya kayang gawin ang pag sasakripisyo nito para mag karoon ng kapayapaan sa bayan. Sa kabilang banda ay patuloy parin ang kanilang pag uusap, subalit tila ba nakaramdam siya nang biglaang pagka lungkot habang pinag mamasdan niyang nag sasalita ang mahal na Hari, isang pag kalungkot na ngayon nya lamang naramdaman.

"Dahil nais kong masiguro ang kaligtasan ng itinakdang prinsipe ."

Nakangiting tugon ng Hari, kahit na maraming bumabagabag sa kanya. Gayunpaman, ang makita ang kanyang kapatid ay sapat na para mag bigay ng pag-asa sa kanya sapagkat kung sakali mang dumating ang panahong siya ay lilisan na upang mag pahinga ay nasisiguro niyang ang kanyang kapatid ang mag tatanggol sa bagong itinakdang Hari.

Sapagkat bukod sa kanyang mga kapanalig sa palasyo, ay isa si Pitan sa mga tapat sa kanya. Kaya nga nuon paman ay malaki na ang tiwala nya sa kanyang kapatid, dahil ni kahit minsan ay hindi siya sinuway nito, sa kabila nun ay palagi rin itong handang mag buwis ng buhay para sakanya.

"I-itinakdang prinsipe? Anong ibig nyong sabihin kamahalan.?                       Pausisang tanong ng Punong Maestro

"Sa katatapos lang na pagpupulong ay hinirang ko si prinsipe shattu bilang bagong itinakdang prinsipe ng palasyo."

Tugon ng Hari na nag papakita ng walang halong pag sisi sa kanyang ginawang pasya.

"Subalit kamahalan bakit nyo ginawa ang bagay na yon? Kayo ay malakas pa. 

Alam kung nakikitaan nyo ng kakayahan si prinsipe shattu subalit mapanganib para sa kanya ito, Isa pa alam nating lahat na buhay pa ang inyong ikalawang anak na si prinsipe Hagan."

Pag-aalalang tugon ng punong maestro, dahil batid nya ang matinding panganib na kahaharapin ng kanilang Apo. Gayundin, ay mapipilitan nitong harapin ang kanyang tiyuhin na si Haggan. 

Labis-labis ang pag-aalala ng maestro para sa panganib na nakaabang sa prinsipeng si shattu, dahil kahit batid niyang mahusay at matalino ito ay wala paring kasing bigat ang tungkuling haharapin niya,katulad ng kanyang kapatid na Hari.

"Subalit hindi bat mas maiging itakda syang prinsipe at hiranging bagong Hari habang akoy malakas at buhay pa??"

"Pitan, Sa sandaling mailipat ko na ang aking trono, nakakatiyak akong mag kakaroon ng malawakang pag aaklas sa palasyo. Ang nais koy, pangalagaan mo ang itinakdang prinsipe at tiyakin ang kanyang kaligtasan sa lahat ng panahon."

Tugon ng hari kaakibat ang pangamba sa kanyang mukha kasabay ng matinding kalungkutan dahil sa katotohanang hindi na mag tatagal ang kanyang buhay. Kaya naman para sa kanya ay mas maigi ngang ipasa ito ng maaga upang sa hinaharap ay maagang masanay ang prinsipe sa kanyang magiging buhay bilang bagong Hari.

"Nauunawaan ko po kamahalan, at batid ko rin ang dalang panganib nito sa buong palasyo. Ganun pa man, tutuparin ko ang inyong kahilingan sa abot ng aking makakaya".

Ang tapat na tugon niya sa kanyang kamahalan. Iniisip nalamang niya na maaring mabuti nga ito sapagkat nariyan parin ang Hari para mag alalay sa prinsipe. Ni hindi man lang sumagi sa kanyang isipan ang tunay na dahilan ng Hari sa likod ng pag papasya nito.

"Pitan, tanggapin mo ang utos ng Hari."(saka iniabot ang naka rolyong kautusan)

"Tinatanggap ko kamahalan, Subalit anu po Ito!?"(nagtatakang tugon ng punong maestro) 

"Iyong buksan at basahin Pitan."(matipid na tugon ng Hari)

At ganun nga ang ginawa ng punong maestro, binuksan niya ang naka rolyong kautusan kung saan ang papel ay may naka markang sagisag ng Hari kaya naman sa pag kakataong iyon ay labis labis ang pag kagulat ng punong maestro.

Ang markang nakita ng maetro ay isang mabigat na sagisag ng Hari, kaya hindi lingid sa kanya na ginagamit lamang ito sa mga mahahalagang kautusan na nais ipaggawa ng kamahalan.

"Subalit kamahalan!!?, Si Lady Gania at prinsipe Hagan? Hi-hindi ko po maintindihan!!!! Ano po ang ibig sabihin nito?"

Ang nagugulumihanang tugon ng punong maestro. Sapagkat nuon paman ay batid niya ang pagiging mapag hanggad at mapanibughuin nang kanyang pamangking si Haggan, subalit hindi niya lubos maisip na kakayanin ng Hari na ipag utos na pababain sa pagiging waya ang kanyang anak, sa halip na iluklok ito sa trono. Sa kabila nitoy, hindi rin niya maunawaan kung bakit maging ang tagapag-ingat ay ninanais niyang pababain sa katungkulan, gayung batid ng maestro na ang tagapag-ingat ang itinalaga ng Hari upang maging kauna-unahang Lady ng palasyo.

" Sa oras na mapalitan ako bilang Hari, Ang prinsipeng si Hagan ay mag sisimula ng pagtataksil sa bayan.

 Paninigurong wika nang Hari habang nakatuon sa kanyang kapatid na para bang may ipinapahiwatig ito.

Sa kabilang banda naman ay nalalarawan parin sa mukha ng maestro ang  hindi makapaniwalang reaksyon. Sapagkat hindi niya maisip kung bakit nasabi ng Hari na mag tataksil ang kanyang anak na prinsipe at ang tagapag-ingat na si lady Gania.

"Kung ganun nga kamahalan bakit nakaulat din dito sa inyong kautusan ang taga pag-ingat na si Lady Gania?"

" Nais kong ilihim mo ang bagay na ito Pitan" Mahigpit na utos ng Hari

"Kung iyan ang nais nyo ."

matipid na tugon naman ng punong maestro

"Si Lady Gania, ay-ay isang Li-libanag."

At sa mga sandaling iyon ay mas lalong naguluhan ang punong maestro, Sapagkat iniisip niya kung paano nakapasok sa kaharian ang isang kaaway.

"Ku-kung ganun ang taga pag-ingat na si Lady Gania ay nagmula sa mga kaaway?, Subalit paanong nangyari ang bagay nayon kamahalan?"

Ang tugon ng maestro na gustong gustong alamin ang buong katotohanan. Dahil ang tanging alam lang niya patungkol sa tagapag-ingat ay tulad lang sa karaniwang mga bata na nais tulungan nuon ng mahal na Hari at bukod duon ay wala na siyang nalalaman pa.

   *******PAG BABALIK TANAW ********

" 40 taon ng nakalipas nuong nag karoon ng matindi at madugong labanan sa pagitan ng bayang LIBANIA at VIRGANIA. Habang abala ang lahat sa digmaan ay tumungo kami ng aking mga kawal nuon sa hangganan ng LIBANIA ang pook na papasok sa kaharian ng BABELONIA upang suriin pa ang pook kung may natitira pang mga Libanag, subalit sa gitna ng pagsusuri sa pook ay nakarinig ako ng iyak ng isang sanggol kaya naman agad kong pinuntahan ang kinaroroonan nito upang alamin kung anu nga bang naroon. At dahil sa pagsisiyasat ay nakita ko nga ang isang sanggol na nakabalot sa mamahaling tela at nakalapag lamang sa kabatuhan, kaya naman kinuha ko ito upang kupkopin bilang aking anak-anakan nung mga panahong iyon ay hindi ko batid kong sa LIBANIA ba o BABELONIA nagmula ang kawawang sanggol. Ganunpaman,kinupkop ko parin ito upang sanayin sa pakikipag laban, itinakda bilang kauna-unahang Lady at hinirang na tagapag ingat ng palasyo sa mahabang panahon na hindi man lang inalam ang pinagmulan nito. Subalit ng mag karoon uli ng digmaan sa pagitan ng LIBANIA at VIRGANIA ay napatay ko ang pinuno ng kanilang sandatahan. Ng mga sandaling yon nabatid kona ang pinagmulan ng sanggol na aking kinupkop, dahil ang pendant na sing sing na nuoy nakasuot sa leeg ni Lady Gania nung siyay aking matagpuan ay kapareho ng sing sing na nakasuot sa hinlalaking daliri ng Pinunong aking napaslang. 

    

                      ***************************************

Mahabang pagbabalik tanaw ng Mahal na Hari sa kasaysayan kung paano niyang ikinupkop ang tagapag-ingat.

Kaya naman kahit masakit para sa kanya ang utos na kanyang inilathala, ay wala siyang magawa kundi panindigan ang pagiging isang tunay na Hari. Sapagkat, iniisip niya na ang kanyang anak na si prinsipe Haggan at ang tagapag-ingat na si Gania ay magsisilbing banta sa palasyo.

Para sa isang Hari at Ama ng buong bayan, may mga bagay at tao na minsan ay kailangan nyang talikuran lalo na kung para sa kapakanan ng lahat. Kaya naman kahit anak man, asawa kapatid o kaibigan kapag ito ay nag babadya ng kasakiman at pag tataksil sa bayan ay agad na binibigyan niya ng hangganan. 

Kung may makakapag sabi lamang sana na mali o tama ang kanyang pamantayan patungkol sa pagpapasya kung anu ang makakabuti para sa kanyang bayan ,kaharian at mamamayan ay maaaring mag bago ang kanyang pasya. Subalit isa siyang Hari kaya naman kahit ulit-ulitin pa ang panahon ay ito parin ang pag papasyang gagawin at pipiliin nya para lang matiyak na sa hinaharap ay manatiling matiway, sagana at payapa ang kanyang Bayan.

"Kung ganun, si Lady Gania ay anak ng isang pinuno sa bayan ng LIBANIA? Kamahalan isang napaka sakit na katotohanan Ito para sa tagapag-ingat"...

Ang mga sinabi ng maestro ay hindi lamang dahil sa siya ay nag aalala para sa maaaring maramdaman ng tagapag-ingat. Sapagkat kaakibat din nito ay isang pangamba na maaaring tuwiran ngang magaganap ang  sinasabi ng Hari na magiging Isang banta ang tagapag-ingat sa buong Kaharian, at iniisip din niya na maaaring sa di kalaunan lang ay mag simula nga ito ng pag tataksil sa Bayan.

Sa kabilang banda habang sila ay nag-uusap  ay bahagya silang napatigil ng may marinig silang malakas na pagbagsak ng animoy pilak na plorera sa labas ng silid, Kung saan ay tumaginting ito at gumawa ng isang malakas na pag ingay, Kaya naman agad na lumabas ang punong maestro upang malaman ang pinagmulan nito. Subalit tamang pag labas ay napansin naman niya ang papalapit ng isang matipunong lalaki na nuoy binabaybay ang silid ng mahal na Hari.

"Sandali bakit naririto ang Mahal na prinsipe?",

Ang naitanong ng punong maestro sa kanyang sarili. Dahil iniisip nito na pagkatapos hirangin ang prinsipe bilang bagong itinakdang Hari ay mapanganib na sa kanya ang lumabas ng kanyang silid at mag lakad lakad sa palasyo ng mag-isa.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status