Share

Mesmerizing Eyes - Chapter 19

Mesmerizing Eyes - Chapter 19

SINIKRETO ni Arizona ang katulong na si Chedeng, bago siya nagtungo sa kumedor. Hinanap niya ang lumang maleta niya na kinalalagyan ng mga tunay na damit.

"Dadalhin ko ang mga iyon, Chedeng. Pakisigurado mong naikarga iyon sa sasakyan ng Sir Tyler mo, bago kami umalis, ha?" Ginaya niya ang tono ni Terry kapag nag-uutos sa mga katulong. Magiliw na may kaunting tigas.

"Opo, Ma'am Arizona," ang magalang na tugon naman ng kausap.

Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya rito bilang pasalamat.

Naghihintay na ang magkapatid sa hapagkainan nang makarating siya sa kumedor.

"Nandito na pala si Ate. Puwede na tayong mag-umpisa," pahayag ni Terry.

"Sorry I'm late," wika ni Arizona habang nauupo sa silyang hinila ni Tyler para sa kanya.

"It's alright. You look very lovely tonight," papuri ng baritonong tinig ni Tyler. "I like your dress, darling," dugtong

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status