WHEN I SAY I LOVE YOU BUT I LIED
WHEN I SAY I LOVE YOU BUT I LIED
Author: Yeiron Jee
Chapter 1

"ANO na naman itong ginawa mo?!" Ibinagsak ni Don Alfonso ang hawak na report papers sa lamesang nasa harapan ng bunsong anak. Hindi nito sinipot ang meeting ng gustong mag-invest sa kanilang kompanya. Malaki ang mawawala sa kanila kapag tuloyang mawala ang prospect nila.

"Kailangan ko pa bang sagutin iyan?" emotionless niyang sagot sa ama habang tinititigan ang papel na nasa harapan.

"This is not a school paper na maari mong punitin para hindi ko makita ang iyong grades!" bulyaw ng ginoo sa anak na puro kapalpakan ang ginawa noon pa man. "Fix this or else.."

"Or else, what?" Nakataas ang kaliwang kilay at nanghahamon ang tinig niyang sagot sa ama. Hindi siya lumayo kahit alam na niya ang sunod nitong gagawin.

"You little brat!" 

"Dad!"

Natigil sa ere ang palad ng ginoo nang dumating ang panganay niyang anak.

"Oh here you are, my Angel in disguise." Nakakainsultong bati ni Nica sa kapatid na si Janice. Matanda lamang sa kaniya ito ng tatlong buwan.

"Nasa kompanya tayo, Dad, so please calm down." Hinagod ni Janice ang likod ng ama upang pakalmahin ito. Malungkot na binalingan ng tingin ang kapatid.

Inirapan ni Nica ang kapatid na kung ituring ay mortal enemy. Tama, kaaway ang turing niya dito mula nang magtagpo ang kanilang landas. Ito at ang ina nito ang kaniyang sinisisi kung bakit maagang nawala ang ina niya. Kahit pa na alam niya ang totoo bago namatay ang ina ay matinding galit pa rin ang kaniyang nadarama para sa mga ito.

"Nica please huwag mong idamay ang kompanya sa galit mo sa akin." Pagsusumamo ni Janice dito habang pinapakalma ang kanilang ama. Nine years na rin silang nagsasama sa iisang bubong ngunit hindi pa rin siya matanggap ng kapatid. Hindi niya ito masisi dahil nagmukhang kabet ang kaniyang ina ng ama gayong napikot lang ng ina nito ang ama nila noon. Ipinagbubuntis na siya ng kaniyang ina noon nang mapikot ang ama nila. Dahil mas mapera at ma-influence ang pamilya ng mga ito ay napilitan ang ama na ito ang pakasalan.

Inismiran lang ni Nica si Janice kahit nakatingin sa kaniya ang ama. Ipinapakita niya dito sa kung ano ang pagkaalam nito sa kaniyang ugali. Lumaki siyang tanging ang ina ang kasama madalas. Ang akala niya noon ay totoong laging out of town ang ama dahil sa business. Naniwala siya sa pinagtagping kwento ng ina na lihim nagdurusa. Sobrang mahal nito ang ama niya at nagawa pa nitong tanggapin sa sarili nito na may iba itong kinakasamang pamilya. Napabayaan nito ang kalusugan at namatay dahil sa sakit sa puso.

"Let's go, Dad, sa bahay na po natin pag-uusapan ang pobrlemang ito." Inakay ni Janice palabas ng opisina ni Nica ang ama.

Unti-unting nabura ang nang-iinsultong ngiti sa mga labi ni Nica at napalitan iyon ng mapait na ngiti. Tama ang ama, bunga siya ng isang pagkakamali at ayaw na niyang mag-effort para gustohin siya ng lahat. Maldita at masama ang ugali, iyan ang tingin sa kaniya ng lahat. Masisi ba siya ng ama kung bakit lumaki siyang ganito? Sa tanang-buhay niya ay walang nagmamahal sa kaniya kundi ang ina lang na namatay pa ng maaga. Kinuyumos niya ang isang papel na nasa harapan kasabay ng mariin na pagpikit ng mga mata. Muling nanariwa ang nakaraan na dala niya hanggang sa kaniyang pagdalaga.

At age of thirteen ay naulila siya sa ina. Wala na rin siyang matawag na lolo at lola sa mother side dahil bata pa siya nang mamatay ang mga ito. Lalo siyang nagrebelde nang wala pang isang taon namatay ang ina ay inuwi ng kaniyang ama ang ikalawang pamilya nito sa kanilang bahay. Nagdusa siya ng husto at walang nakakaalam. Bumagsak ang grades niya sa school at laging pinatatatawag ang ama sa guidance office. Ang akala niya ay makuha na niya ang atensyon ng ama sa ganoong paraan. Pero nagkamali siya, puro sermon ang naririnig niya at kinu-compared siya kay Janice. May oras na naisip niyang sumunod na sa ina sa kabilang buhay ngunit takot siyang magpakamatay. Pakiramdam niya ay napakahina niya hanggang sa natuto siya kung paano tumayo sa sariling mga paa. Isang taon na lang ay ga-graduate na siya ng koloheyo nang marinig ang pag-uusap ng kanilang abogado at ng ama.

"Ilang buwan na lang ay kaarawan na ng iyong bunsong anak, Mr Rondriquez." Paalala ng abogado sa ama niya.

"Nasa habilin niya na pagtuntong sa tamang edad ng anak ninyo ay siya ang hahawak sa inyong kompanya." Tukoy ng abogado sa kaniyang ina.

Naikuyom ni Alfonso ang isang kamao habang hinihilot naman ng isang kamay ang sintido. Hindi siya against sa huling habilin ng namayapa ng asawa. Pero dumoble ang sakit ng kaniyang ulo sa isiping ang bunsong anak ang hahawak sa kanilang kompanya. Wala itong alam kundi ang mag-happy go lucky at makipag laro sa lahat ng bagay. Pag-aari ng asawa ang naturang kompanya ngunit siya ang nagpakahirap upang ito ay mapalago.

"Maaari bang huwag mo munang ipaalam sa kaniya ang bagay na ito?" tukoy ni Alfonso sa bunsong anak.

"Alam mo kung gaano katigas ang ulo ng bunso kong anak at ayaw kong dalhin niya iyon hanggang sa trabaho. Kailangan ko muna siyang sanayin at turuan ng tama sa pamamalakad ng kompanya."

Nang marinig ni Nica na sumang-ayon ang abogado sa ama ay mabilis siyang umalis sa pinagkublihan. Kilala nga siya ng abogado dahil minsan ay ito ang umaayos sa gulo na kaniyang kinasangkutan. Nang makasalubong ang kapatid at ina nito sa hallway ay may bagong pasyang nabuo sa kaniyang isipan. Hindi siya papayag na maging sa kompanya ng ina ay ang bastarda ang maging bida.

 

LUMIPAS pa ang mga araw at unti-unti na niyang nagagamay ang kaniyang trabaho bilang Manager ng kompanya. Pareho sila ng posisyon ng kapatid ngunit magkaibang department dahil nahati sa dalawa ang departamento.

"Ma'm, inutos po ng iyong ama na ipaalala ko sa iyo ang dinner family ninyo mamaya." Tinignan lang ni Nica ang kaniyang secretary na halatang nangingilag sa kaniyang presensya. Limang buwan pa lang siya sa kaniyang pwesto ngunit ramdam niyang takot sa kaniya ang lahat. Hindi niya ipinilit ang gustong posisyon dahil alam niyang hindi ganoon kadali ang lahat. Pero hindi siya pumayag na wala siyang authority sa kompanya nila. Lihim pa siyang nagwala noon nang malaman na matagal na palang pumapasok na empleyada ang kapatid doon kahit nag-aaral palang. Halatang inihahanda ng kanilang ama ito para maging magaling sa larangan ng negosyo.

"Rose," tawag niya sa pangalan ng kaniyang secretary. Kita niya sa mukha nito ang gulat. Bakit nga ba hindi? Ngayon niya lang ito tinawag sa pangalan nito at sa mahinahong tinig pa.

"Pwede mo ba akong samahang kumain sa labas?" Napakamot siya sa kaniyang noo nang rumihistro sa mukha ng secretary ang gulat at pagkalito. Magaan ang loob niya kay Rose at may edad na ito. Noon pa niya gustong maging kaibigan ito ngunit lagi itong naglalagay ng distansya sa kaniya. Mukhang kilala na siyang maldita bago pa man siya umapak sa naturang kompanya.

"Ma'm?" nalilitong tanong ni Rose sa dalagang amo.

"Ah, forget it." Nakangiti niyang tugon dito at pinaalis na ito. Nasa mukha pa rin nito ang pagkalito at gusto pa sanang magsalita ngunit mas piniling huwag na ibuka pa ang bibig. Alam niyang itatanong nito kung bakit kakain siya kasama ito gayong may family dinner sila. Isang buntong-hininga ang pinakawalan ni Nica bago isinandal ang likod sa kina-upoan. Isa sa dahilan kung bakit niya binasura ang proposal ng isa sa kleyente nakaraang linggo ay dahil may kaugnayan ito sa kaniyang kapatid. Napag-alaman niyang ito ang ama ng manliligaw ni Janice. Inaamin niyang naging immature siya sa naging desisyon at bawas point na namam iyon sa ama.

"Wala pa ba ang magaling mong anak?" tanong ni Margaret kay Alfonso nang makaupo na ito sa harap ng lamesa.

"Mo'm," mahina at malambing ang tinig na sita ni Janice sa ina. "Not now ,'Ma. Matapos sawayin ang ina ay matipid na ngiti ang pinakawalan ni Janice sa binatang bisita.

Nagkakilala sila minsan nang imbitahan ng ama nito ang kanilang pamilya na mag-dinner sa bahay ng mga ito. As usual, hindi kasama ang kapatid at alam niyang kakain ito sa labas kasama ang mga kaibigan. Nakakalungkot mang-isipin ngunit hindi sila binibigyan ng pagkakataon ng kapatid na mapalapit sa puso nito.

Nahihiyang humingi ng paumanhin si Alfonso sa mga bisita dahil sa hindi pagsipot ng bunsong anak sa family dinner. Hindi rin nagtagal ang mga ito dahil paalis ng bansa ang bagong kaibigan kinabukasan.

 

INAASAHAN ko na sa pagbabalik ko ay nakuha mo na ang malaking proyekto, Iho."

"Stop worrying about our company, Dad," inakabyan ni Chrismith sa balikat ang ama. "Enjoy your vacation with Mom and get well soon, okay?"

"Huwag mo rin pababayaan ang iyong sarili, Anak." Mahigpit na niyakap ng ginang ang nag-iisang anak. Kailangan nilang umalis mag-asawa upang ipagpatuloy nito ang pagpapagamot sa ibang bansa. Nagkaroon ng kumplikasyon sa puso ito at sobra silang nag-alala ng anak kahit hindi naman ganoon kalala.

"C'mon, Mom! Matanda na ako kaya huwag niyo na akong alalahanin." Gumanti siya ng yakap sa ina habang nakangiti.

"Tama, matanda ka na kaya inaasahan ko na sa pagbabalik namin galing bakasyon ay may maging manugang na rin kami." Birong totoo ni Philip sa anak.

Napapalatak na lamang si Chrismith sa mga gustong mangyari ng mga magulang. Hindi siya nangako pero napatango siya sa nais ng ama upang maging masaya na ito. Ayaw niyang pasamain pa ang loob nito tulad sa nangyari sa nakaraang linggo. Napatiim-bagang siya pagkaalala sa unang trabaho na kailangang gawin. First time na reject ang ama sa isang project na iknalungkot nito ng husto. Nagawan naman ng paraan ng mismong may-ari ng kompanya ngunit ang pinaka ayaw ng ama ay pumasa dahil sa tawag ng utang na loob. Napilitan siyang saluhin ang responsibilidad sa kanilang kompanya at iwan ang nasimulang hilig sa pagkanta.

Iniwan niya ang grupong binuo at isinisisi niya ang lahat ng ito sa isang babaeng immature mag-isip. She know her already by name at kung ano ang ugali ayon na rin sa kwento ng sariling pamilya nito. "You'll pay for this!" kausap ni Chrismith sa larawan ng isang babaeng maganda ngunit nasa mukha ang pagiging maldita.

Lumaki si Chrismith sa ibang bansa at hindi pa niya gaanong na enjoy ang buhay pagkabinata sa Pilipinas kaya ganoon na lang ang pagkadisgusto sa ugali ng kapatid ni Janice. Marami siyang gustong gawin ngunit lahat ay naudlot dahil sa pagiging selfish ng hindi pa nakakaharap personaly na babae.

Comments (1)
goodnovel comment avatar
Remelyn Gwapa
wow interesting ang kwentong ito.feeling ko mabait naman si Nica
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status