PART 3-TWENTY-SIX, MARRY ME

                                                             “I’ll make you happy. I promise. Just marry me, Joleen.”

        Hindi pa man lubos na nakakaupo si Joleen sa silyang hinila ni Jake para sa kanya nang dumating siya sa mesang ini-reserve nito para sa kanila ay ginulantang na siya nito sa seryosong pahayag na iyon. Kasabay ng pagsambit nito sa mga salitang iyon ay ang pagpapakita nito ng diamond ring na tangan nito sa kanang kamay at pag-aabot ng isang pumpon ng white chocolate tulips sa kaliwang kamay.

Napabilis tuloy ang pag-upo niya dahil sa gulat.

“Excuse me?!” gitlang bulalas niya nang salubungin ang tingin nito.

“I said, marry me.”

“No. Absolutely not! At kung iyan

Dream Grace

Thank you for reading Aseron Brides. Please leave a comment if you liked this book.

| Like
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
DMCA.com Protection Status