His Lover Next Door
His Lover Next Door
Author: maria adelle
Prologue

Mula sa mahimbing na pagkakatulog ay biglang naalimpungatan si Steven nang marinig niya ang maingay na tunog ng alarm clock.

Nakapikit na kinapa-kapa niya ang lamesita ngunit hindi niya ito mahanap. Sigurado siyang nasa tabi lamang ng kanyang kama nakapwesto ang lamesita kung saan niya laging ipinupwesto ang kanyang alarm clock.

Ibinukas niya ang kanyang mga mata at bahagya siyang napaigik nang kumirot ang kanyang ulo.

Mukhang naparami siya ng inom kagabi.

Nang bahagya nang mawala ang kirot sa kanyang ulo ay saka lamang niya naipalibot ang tingin sa buong kwarto.

Kumunot ang kanyang noo nang imbes na kulay asul na dingding ang kanyang masilayan ay kulay puti na dingding ang kanyang nakita. Kahit ang mga gamit ay sigurado siyang hindi sa kanya.

"Where the hell am I?" Tanong niya sa sarili.

Nang muling tumunog ang alarm clock ay bahagya pa siyang nagulat. Hinanap niya ang alarm clock and he found it on the other side of the bed.

Uupo na sana siya nang may maramdaman siyang tila may nakadantay sa kanyang tiyan at maging sa kanyang paa.

Nanlalaki ang mga mata na nilingon niya ang katabi na natatabunan ang kumot.

"Did I sleep with a random girl last night?" Muling tanong niya sa sarili.

Pilit niyang inaalala ang mga nangyari kagabi.

Mula sa pambabasted sa kanya ni Shaina na halos isang taon na niyang nililigawan hanggang sa tumungo siya sa isang bar at doon naglasing. He got so wasted that it was even so hard for him to get a taxi.

Pagkatapos niyang makasakay sa taxi at sabihin sa driver ang kanyang address ay wala na siyang maalala. Hindi na niya alam kung ano pa ang mga sumunod na nangyari.

Wala siyang maalala na may kasama siyang babae na umuwi kagabi. At isa pa, sigurado siyang wala siya sa bahay niya.

What did the taxi driver did to him?

Tinitigan niya ang katabi na natatabunan pa rin ng kumot.

Dahan-dahan niyang itinaas ang isang kamay.

Napakalakas at napakabilis ng tibok ng kanyang puso. He was too drunk last night that he can't remember even a single thing. Paano kung may boyfriend itong naikama niya? Or worst, may asawa?

He doesn't want trouble.

Kanya na sanang aalisin ang kumot na nakatakip sa mukha ng kanyang katabi nang bigla itong gumalaw dahilan upang bumaba ang kumot na tumatakip sa mukha nito.

At ganoon na lamang ang kanyang pagkagimbal ng hindi mukha ng isang babae ang kanyang nasilayan, kung hindi isang lalaki.

Napanganga siya at muling nanlaki ang kanyang mga mata. His body froze at pakiramdam niya ay tumigil sa pagtibok ang kanyang puso.

Mas lalo pa siyang nagimbal ng biglang bumukas ang mga mata nito.

Hindi siya nakapagsalita.

Nagkasalubong ang kanilang mga tingin. Ngumiti ito sa kanya kasabay ng pagbati nito gamit ang inaantok at magaspang nitong boses.

"Good morning, Steven." Bati nito.

Ilang segundo na nanatili siyang nakakatitig rito habang pinoproseso pa rin ng kanyang utak ang lahat ng kanyang nakita.

And when the guy moved closer towards him, his face on his neck, doon na tila nagising si Steven.

Itinulak niya ang estrangherong lalaki palayo sa kanya saka siya mabilis na umalis sa kama.

"Steven..." Sambit ng lalaki na tila nagulat sa ginawa niya at sa naging reaksyon niya ngunit hindi niya ito pinansin.

Mabilis niyang kinuha ang kanyang mga damit na nagkalat sa sahig. Agad-agad siyang nagbihis at walang lingon na lumabas ng silid.

Malalaki ang mga hakbang na hinanap niya ang pinto palabas. He can hear the strange man calling his name ngunit hindi niya ito pinansin.

Nang makalabas na siya ay malakas niyang isinara ang pinto.

Nakapikit ang mga mata na napasandal siya sa nakasaradong pinto.

"What the hell just happened?" Bulong niya sa sarili.

Nanatili siya sa ganoong posisyon ng ilang mga minuto bago niya ibinukas ang kanyang mga mata.

Wala siya sa hotel. Mukhang nasa isang apartment building siya.

Aalis na sana siya nang mapansin niya ang pinto na kaharap lamang ng unit na kanyang pinaglabasan.

It looked familiar.

Lumapit siya sa pinto. Ilang beses niyang inisip kung bakit tila pamilyar ito. Until realization hit him.

It's his unit!

Hindi makapaniwalang nakatitig siya sa nakasaradong pinto ng kanyang unit nang bigla na lamang bumukas ang pinto ng apartment unit kung saan siya nanggaling at iniluwa ang lalaking katabi niya kanina sa kama.

"Hey, neighbor." The strange guy said while grinning at him.

Pakiramdam ni Steven ay mawawalan siya ng malay-tao anumang oras.

"What the fuck." Ang tanging naisagot niya sa lalaki.

Comments (1)
goodnovel comment avatar
CharmynCarlos
inom pa more steven...
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status