Share

Chapter 10

Komportableng nakaupo sa kanyang swivel chair, hinarap ni Luca ang kanyang bisita. Ang sabi ni Barnald, tatlong araw ng pabalik-balik sa opisina niya si Mr. Sandoval, hindi lang sila nagpang-abot ng matanda dahil nagtatago siya at may iniiwasan na makita. Para siyang multo, lulubog, lilitaw sa sariling nightclub.

“Sinadya talaga kitang puntahan dito Mr. Lust, hindi mo sinasagot ang mga tawag ko sa 'yo. Ilang araw na akong pabalik-balik dito sa Casa de Lujuria upang kausapin ka."

“Sa natatandaan ko Mr. Sandoval malinaw ang pagtatapos ng huli nating pag-uusap. Walang dahilan para mag-usap tayo," malamig na tugon ni Luca. Bumaba ang tingin niya sa briefcase na inilatag ni Mr. Sandoval sa ibabaw ng kanyang solid wood office table. Tumaas ang isang kilay niya nang buksan nito ang briefcase at tumambad ang napakaraming pera na laman n'yon.

“What’s this?” Luca chuckled. “Sinusuholan mo ba ako Mr. Sandoval?” natatawang paratang niya sa matanda, hindi naman nito itina

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status