Share

The Seven Sins Series: Lust (Luca Lindenhurst)
The Seven Sins Series: Lust (Luca Lindenhurst)
Author: Eu:N

Simula

Napalunok nang malaki si Carnation nang makita ang papel na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ‘yon at tinanggap ang ballpen na inilahad ni Mist.

"Sigurado ka na ba dito?" Nakagat ni Carnation ang ibabang labi at tinitigan ang hawak na papel. "Sa sandaling lagdaan mo ang kasunduan, hindi ka na pwedeng umurong." Hindi siya nakatugon kaya nagsalita muli si Mist. "Pag-isipan mo nang mabuti.” 

Isang malalim na buntong-hininga ang pinakawalan niya. Hindi marangal ang trabaho na gusto niyang pasukin, pero wala siyang choice. 'Di sapat ang kinikita niya upang tustusan ang pagpapagamot ng ama, pambayad ng mga utang nila at panustos sa pamilya.

"Pwede ka pang umatras," alok ni Mist sa kanya.

Sunod-sunod na umiling si Carnation. "Hindi po. Buo na ang pasya ko," matatag na sagot niya.

"Gipit na gipit na talaga?" Malungkot s'yang ngumiti at tinanguan ang kaharap.

Nang sumailim sa mahabang gamutan sa sakit na lymphoma ang Daddy ni Carnation. Nalubog sila sa utang at unti-unting nalugi ang maliit na negosyo ng kanilang pamilya. Kinailangan n'yang huminto sa kolehiyo at magbanat ng buto. Maraming pinasukan na part time jobs si Carnation, pero nagkanda-kuba na siya sa pagtatrabaho hindi pa rin niya mapunan ang lahat ng gastusin at bayarin nila. Gusto niyang magkaroon ng maayos at full-time na trabaho, pero wala namang tumatanggap sa kanya dahil kulang s'ya sa experience at walang mataas na edukasyon. Mali ang paraang naisip niya, pero desperado na siya, at kailangan niya ng malaking halaga sa lalong madaling panahon.

"Malaki po ang utang ng pamilya ko at ito lang ang nakikita kong paraan upang makabayad kami."

"Alam mo…sayang talaga ang ganda mo sa lugar na 'to. Pero ano ang magagawa ko? Ang mga tulad mo ang kailangan ng negosyong 'to. Iyong mga babaeng desperado na at handang kumapit sa patalim."

Gustong tumawa ni Carnation. Talaga nga na may mga tao na sasamantalahin ang kahinaan ng isa para sa ikauunlad nila. Hindi niya nahalata sa itsura ni Mr. Lust na isa itong mapagsamantala at sakim na tao. Sa impresyon kasi ni Carnation, mapagbigay ito, mabait at maunawain.

Inilapag ni Carnation sa ibabaw nang wooden table ang hawak na papel. Napabuga siya nang malalim na hininga at mabilis na pinirmahan ang kontrata. Pagkatapos lagdaan, ibinalik niya kay Mist ang kasulatan. Tinanggap nito ang kontrata na may malungkot na ngiti. 

"Hindi mo na pwedeng bawiin ang nilagdaan mo na. Simula sa araw na ito pag-aari ka na ng Casa de Lujuria—pag-aari ka na ni Mr. Lust." 

Nadurog ang puso ni Carnation sa narinig. Dahil sa matinding pangangailangan sa salapi, ipinagbili n'ya ang sariling kalayaan at puri.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status