Share

Kabanata 1166

Makalipas ang kalahating oras, pagkatapos ng simpleng almusal ay nagpahatid si Jasper kay Julian sa silid kumperensya sa sangay ng ICBS sa Waterhoof City. Nakasalubong ni Vita si Jasper sa labas ng silid kumperensya .

“Paano na? May nalaktawan ba ako?” tanong ni Jasper.

Mabilis na sumagot si Vita, “Nasa oras ka. Magsisimula ang kumperensya sa loob ng limang minuto.

“Nagpadala ang mga nakatataas ng grupo na magsu-survey para dumalo sa kumperensyang ito. Ang pangunahing layunin ngayon ay upang kumpirmahin ang patakaran para sa pag-a-access. Inayos ko na ang iyong mga ideya at ibinigay ang mga ito, kaya maaaring may ilan pa silang mga katanungan sa ‘yo tungkol dito."

Tumango si Jasper. Itutulak na sana niya ang pinto at papasok ng hininaan ni Vita ang kanyang boses at sinabing, "Nasa loob din si Prince."

Bahagyang itinaas ni Jasper ang kanyang noo. "Wala siyang online na kumpanya sa pagbabayad o anumang nauugnay na karanasan. Anong ginagawa niya sa loob?"

Nakangiting ngumiti si Vita
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status