Chapter Twenty-eight

TEARS

"Why don't you stay longer at Romblon, Red?" nakangising saad ni Theo. Kung ano na naman siguro ang nasa isip niya kaya nakangisi na naman. Na para bang ikakasaya niya kung pagbibigyan siya ni Red.

"Why would I do that?" taas na kilay na sagot ni Red sa kanya. Nagkibit balikat si Theo. Nanliit ang mga mata ni Red bigla. "What's with the smirk face jerk? Don't tell me your still thinking I'm hooking with that nerd?" inis na sabi niya.

Itinaas ni Theo ang kanyang kamay sa ere, na ani mo ay sumusuko. "Wala naman akong sinasabi ah, hindi ba puwedeng gusto ko lang na magpahinga ka muna sa villa? Issue ka ah!"

"I dont like her okay, hindi ako pumapatol sa bata lalo na sa nerd." masungit na saad ni Red.

"Who's her?" ako na naguguluhan na naman sa mga pinag-uusapan nila.

Kahit hindi naman nagsasalita si Lucas kung titignan ay para bang

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status