Chapter 2

Bigla ay may dalawang babae na pumasok sa kuwartong kinalalagyan ko. Agad kong nakilala ang isa sa kanila.

Ang secretary ni Vincent.

"Let me go." Matalim ko siyang tiningnan ngunit nag-iwas lamang siya ng tingin. "Alam n'yo ba kung ano ang ginagawa n'yo ngayon?! I will sue you all!"

"Sue me if you would manage to escape, Ms. Viacera." Pumasok si Vincent na naka-formal clothes. "Kahit anong sigaw mo rito, walang makakarinig sa'yo."

"Bakit?" Napatiim-bagang ako habang pinipigilan ang sariling maiyak. "A-Akala ko ay may deal tayo."

"A-huh?" Sumandal siya sa hamba ng pintuan at namulsa. "Nakalimutan mo na yatang magkalaban tayo, Ms. Viacera. Iniisip mo ba na... magiging malambot ako sa'yo?"

Nagsimulang manginig ang aking mga kamay dahil sa kan'yang sinabi. Napakurap ako at napakagat-labi.

Tama siya... Bakit ko ba naisip na... tutulungan niya ako?

"My secretaries will observe your behavior for two months. If you didn't get pregnant, then consider yourself lucky."

Madilim ko siyang tiningnan. "At paano kung mabuntis ako?"

He smirked. "Then you'll experience hell. Mag-i-stay ka rito sa mansion ko hanggang sa manganak ka. I will take my child from you while your family will suffer from humiliation. After all, ang kaalamang nabuntis kita ay isang kahihiyan sa kanila—"

"Shut up!" Tinakpan ko ang aking dalawang tainga kaya tumunog ang dalawang kadena na nakadugtong sa aking palapulsuhan.

Hindi na nagsalita si Vincent at lumabas na ng kuwarto. Ngunit bago iyon ay madilim niya akong sinulyapan.

"Miss Shianna," usal ng secretary ni Vincent. "Please, behave yourself. Hindi namin nais na saktan ka."

Inalis ko ang aking mga palad sa aking magkabilang tainga. Naluluhang tiningnan ko siya. "Tulungan mo ako, p-please."

"Just hope po na hindi ka mabubuntis."

"At paano kung mabuntis ako?! Paano naman ako na magiging ina?!" Natatarantang inabot ko ang kan'yang kamay ngunit umatras siya palayo. Sinubukan ko pa rin siyang abutin ngunit nabigo lamang ako.

"Ms. Ybañez, kukuhain ko lang ang medicine. I think, naiwan ko siya sa clinic."

"Sure," wika ng secretary ni Vincent. "Ako na ang magbabantay rito."

"I'll be fast." Naglakad na palayo ang babae dahilan upang kami na lamang ang maiwan ni Ms. Ybañez.

Lumingon siya sa pintuan ng kuwarto at nanlaki ang mga mata ko nang bigla niyang kinuha ang kamay ko at naglabas ng susi.

"W-What are you doing?!" gulat kong sambit. "Nahihibang ka na ba?!"

Gumaan ang kamay ko nang maalis ang tanikala rito. Sinunod ng babae ang kabila kong kamay at sinapo ko ito nang maramdamang may pasa na ito.

"Tinawagan ko na ang secretary mo kagabi, Miss Shianna. Parating na po siya galing Italy."

"Ms. Ybañez." Akmang itatayo niya ako nang hinawakan ko ang kan'yang kamay. "Bakit mo ito ginagawa? Paniguradong mapapahamak ka!"

Ngumiti lamang siya at maingat na hinawakan ang kamay ko. Tumayo ako at agad kaming lumabas ng kuwarto. Mabuti na lamang at may suot akong damit. Wala akong bra ngunit ayos na ito kaysa sa walang saplot.

"Gagamit tayo ng backdoor, Miss. Any minutes from now, paniguradong mag-a-alarm na ang buong mansyon. Anumang mangyari, pumunta ka sa kagubatan at dumiretso ka lamang. May makikita kang sasakyan doon."

Humigpit ang pagkakahawak niya sa aking kamay kaya napatingin muli ako sa kan'ya. Sumakay kami ng elavator at nang bumukas ito sa first floor ay bumungad sa amin ang isa pang secretary ni Vincent.

"What is happening?!" Akmang sisigaw ang secretary nang tinulak siya ni Ms. Ybañez. Ramdam na ramdam ko ang lamig ng sahig na aking inaapakan. Kasing lamig nito ang aking pinagpapawisang mga kamay.

"Guard! Guard!"

"Ms. Shianna! Faster!" Kumaripas ako ng takbo at magkapantay na kami ng babae sa pagtakbo. Lumingon ako sa aming likuran at napasinghap ako nang makitang labing-lima na ang humahabol sa aming guards.

Bakit tila ay lagi akong hinahabol ng guards ngayon?!

At bakit tila ay sobrang laki ng mansion ni Vincent?!

"Aray!" Nadapa ako at agad akong tinulungan ni Ms. Ybañez na bumangon. Saktong pagtayo ko ay dumagundong ang boses ni Vincent.

"SHIANNA!"

Tila ay napako ako sa aking kinatatayuan. Nilingon ko si Vincent na mabibigat ang hakbang na naglalakad papalapit sa akin. Nanginig ang aking mga labi at nangilid ang aking mga luha.

"I hate you!"

Tumakbo muli ako ngunit may humablot sa kasama kong babae. Nanlaki ang aking mga mata at nilingon siya.

"Please, t-tumakas ka na!" Sinapo ni Ms. Ybanez ang kan'yang buhok na hawak ni Vincent. Napaluha siya habang ang guards ay mapagmatyag na nakatingin sa akin. Sa isang utos lamang ni Vincent ay paniguradong huhulihin na nila ako. "Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito!"

"P-Pero—"

"Pakiusap!"

Napakuyom ako ng kamao at muling kumaripas ng takbo. Pinunasan ko ang luhang tumakas sa aking mga mata at hindi na muling lumingon.

"Bumalik ka rito, Shianna!"

Ba't ba lagi akong hinahabol ng mga tao? Gusto ko lamang na maging malaya...

Mali... Mali na nakipagsundo ako sa kan'ya.

Lumabas ako sa mansion gamit ang backdoor. Sumalubong sa akin ang pang-umagang hangin at narinig ko ang huni ng mga ibon.

"I'm s-sorry..." Humagulhol ako at muling kumaripas ng takbo habang inaalala si Ms. Ybañez.

Dumiretso ako patungo sa mapunong bahagi ng mansion. Halos mapatili ako nang makarinig ng putok ng baril.

"T-Tulong." Mas napaluha ako. Nang makita ko na ang kotseng sinasabi ni Ms. Ybañez ay mabilis na akong pumasok dito. Gamit ng susing nakasalpak sa ignition ay pinaandar ko ang sasakyan at binangga ang lumang gate na nakita ko.

Nilingon ko ang aking katabing seat nang nag-ring ang phone na nakapatong dito. Nag-register ang isang pamilyar na number kaya sinagot ko ito.

"Cayer?" Lumakas ang aking pag-iyak. "Save me, p-please."

"I'm on my way, Ms. Shian. Sinusundan ko ang location ng device na hawak mo ngayon."

Tumango ako at suminghap. "Si Ms. Ybañez, Cayer. I-Iligtas natin siya."

"That's impossible. Your safety is my priority, Miss."

"Pero baka ay patayin siya ni Vincent!"

"Kung babalik ka, Ms. Shian, sasayangin mo lamang ang sakripisyo ni Ms. Ybañez."

Sinapo ko ang aking noo at humagulhol. Pilit kong pinopokus ang aking atensyon sa daanan ngunit natutuliro ang utak ko. Lubhang nanginginig ang katawan ko at parang anumang oras ay mahihimatay na ako dahil sa matinding takot.

"Calm down, Miss."

Napailing ako at patuloy na lumuha. "I-I can't. S-Sobra akong natatakot, Cayer."

"Look at the road, Miss."

"Nakatingin na ako—" Lumingon ako sa aking daanan at nanlaki ang aking mga mata nang makita ang isang matandang tatawid sa kalsada. Agad kong iniliko ang kotse at ang huli ko na lamang na naalala ay ang pagbangga ko sa isang puno.

"Miss Shian! Miss Shian, please, wake up!" Mabagal akong nagmulat ng mga mata nang makita si Cayer na tinatapik ang pisngi ko. Bahagya niya ring inaalog ang aking balikat. Nakahinga siya nang maluwag nang makita akong nagkamalay.

"N-Nasaan ako?" Sinubukan kong bumangon ngunit lubhang nanghihina ang aking katawan.

"We're on our way to Europe, Miss Shian."

Tuluyan na akong napabangon nang marinig ang kan'yang sinabi. Sinapo niya ang aking pisngi at napalunok.

"N-Nakatakas ako?" mabagal kong usal. Ilang beses akong napakurap. Hindi pa napoproseso ng aking isipan ang nangyari.

"Yes." Nagtiim-bagang si Cayer at bahagya siyang napaluha. Bigla akong niyakap ng aking secretary habang ako ay tulala pa lamang. "I'm glad that you're safe. Mabuti na lamang at nakita kitang b-bumangga sa isang puno. Muntik ka nang makuha sa akin ni Vincent, Miss Shian, ngunit lumaban ako. H-Hindi na kita muling hahayaang masaktan."

Unti-unting nangilid ang aking mga luha at niyakap ko si Cayer pabalik. Sinubsob ko ang aking mukha sa kan'yang dibdib at humagulhol.

"Shhh... You're secretary is here. I'll protect you, Miss Shian."

"Cayer, ang pamilya ko? Ano ang nangyari?"

"Hinahanap ka nila. They knew that you spent your night with Vincent. Galit na galit sila. Your marriage is also cancelled. Ganoon din kay Vincent."

Napalunok ako at patuloy na umiyak. "I-Ilayo mo ako sa kanila, Cayer. P-Pakiramdam ko ay hinahabol ako ng napakaraming halimaw."

Muli akong naluha kaya marahan akong inilayo ni Cayer sa kan'ya. Pinalis niya ang aking mga luha at sinapo niya ang aking pisngi.

"Paano kung mabuntis ako? A-Ano ang gagawin ko?"

"Then we'll protect the child at any cost."

"Kung malalaman ng Viacera clan na may anak ako ay paniguradong papatayin nila ito! Kung magkaka-anak ako, siya ang magiging pangalawang legal na tagapagmana ng kompanya. P-Paniguradong pag-iinitan siya ng pamilya ko."

Natatarantang napaiyak ako kaya muli niya akong niyakap.

"A-At si Vincent, paniguradong kukuhain niya sa akin ang anak ko."

"I won't let that happen, Miss Shian."

Nanginginig ang aking katawan na niyplakap ko siya.

"But for now, we need the issue to cool down. Kailangan nating mag-stay abroad sa loob nang ilang taon. Miss Shian, kung magkakaroon ka ng anak, hindi na lamang ang iyong sarili ang kailangan mong protektahan."

Humugot ako ng malalim na paghinga. "I know, Cayer. K-Kaya simula ngayon..." Pinigilan kong mapahikbi. "Magiging malakas na ako. At l-lahat ng nanakit sa akin... Gagantihan ko sila."

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status