Chapter 144

"Ha..." Natatawang napabuga ng hangin si Cayer. Ibinagsak niya ang kan'yang palad sa lamesa at naaaliw na pinagmasdan ang kan'yang mga kasama. "Are you serious?"

"Do we have any reasons to joke?" Napatayo si Navin at madilim na tinitigan si Cayer. "Shianna fucking killed our cousin. Bakit parang wala lang sa'yo ang nangyari?!"

"Oh?" Napaseryoso si Cayer at nag-smirk. Inalis niya ang kan'yang palad sa mesa at pinamulsa ito. "Are you upset that Harold died? In the first place, it's all your fault dahil hindi n'yo pinigilan si Judas na sugurin si Ms. Shian. You knew that she was with kids, but you let the fucking situation get worse."

"Cayer..." Naglabasan ang mga ugat ni Navin kaya umalis din si Brandon sa kan'yang kinauupuan upang hawakan sa balikat ang kan'yang kapatid.

"Stop it. You do not know kung gaano ka-loyal si Cayer kay Shianna."

Iritado siyang nilingon ni Navin. "Kinakampihan mo ba siya?"

"Why would I?"

"Tsk." Napaismid si Cayer at naglakad palayo. Ngunit muli na naman siyang
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status