Share

Chapter 151

People smiled after hearing Sullian's heartwarming words. Ang iba ay napakapit sa kanilang mga kasintahan. Shianna stared at Sullian. She somehow felt guilty dahil ang lalaki lamang ang nagmamahal sa kanilang relasyon. She couldn't return his love.

And it was somewhat painful. Pero kahit papaano ay nasasanay na siya.

Shianna raised her microphone to speak. Ngunit may nahagip ang kan'yang paningin na ikinalaki ng kan'yang mga mata.

"H-Hudson..." she muttered. Bumitaw siya sa kamay ni Sullian ngunit saktong namatay ang lahat ng ilaw. Nabalot ng dilim ang buong paligid at naramdaman na lang ni Shianna ay ang magaspang na kamay na humawak sa kan'yang palad. That man pulled her away. The people began using their phones as flashlights. Pero nakaalis na si Shianna at Hudson nang mangyari iyon. Dumiretso sila sa garden at nagtago sa dulo nito. Tumigil ang dalawa sa pagtakbo at si Shianna ay nabibiglang tiningnan ang lalaking nagdala sa kan'ya rito.

"Hudson..."

Hudson stared at her for a
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status