Share

Chapter 153

Napatigil si Shianna sa kan'yang pag-inom sa kape. Nanginig ang kan'yang kamay at halos mabitawan niya ang tasa. Napasinghap siya at maingat na inilapag ang tasa ng kape sa mesa. Nilingon niya si Nash.

"Ano'ng ibig mong sabihin?" Huminga nang malalim si Shianna at mariing tinitigan ang kan'yang anak. "B-Bagong pamilya?"

Naiiyak na tumango si Nash. "A-Alam po naming hindi po real daddy ang magiging daddy po namin."

"Ah..." Bumagsak ang paningin ni Shianna sa umuusok na kape. Mapait siyang napangiti. "Mga anak, gusto n'yo bang malaman kung sino ang totoo n'yong ama?"

"Opo, Mommy!" Nananabik na tumango si Ashy. Napapabuntong-hiningang ibinagsak ni Shianna ang kan'yang magkabilang balikat. She was already planning to tell her children the truth, pero hindi niya inaakalang mapapaaga ito.

"It's your Daddy Vincent Sorren Aurelius. Siya ang totoo ninyong ama." Pumikit si Shianna. "Pero mga anak, hindi niya alam na mga anak niya kayo."

Napakurap si Ashy sa narinig. Mayamaya ay mabagal po siya
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status