Share

Chapter 174

"Boss." Nag-abot ng tubig ang lalaking lumapit sa kan'ya. Nasa mansion sila ngayon na until now ay hindi pa rin naalis ang mga bubog na nakakalat. "We found out where your mom was brought."

Mabilis na nabuhayan si Nero nang loob. Kinuha niya ang baso ng tubig pero hindi ito ininom. Napangiti siya. "Where is she?"

"She's in England. Allegra Aurelius rented a whole villa so no one would find her. Luckily, we tracked her plane's destination. We used all our connections to find your mother."

Napatango si Nero at tumayo sa hagdanan. Binalik niya rin sa kan'yang tauhan ang basong puno ng tubig. Sa loob at labas ng mansyon ay nakakalat ang madaming tauhan ni Mauricia at Nero.

"Ready my mom's airplane. I want to bring you all so rent three airplanes, too. Let's go to England later at 11:00 AM." Sinulyapan ni Nero ang relo. "It's already 7:00 AM so be at haste."

"Yes, Boss." Nagsipulasan ang mga tauhan ni Nero at madaling nagtungo sa underground ng mansion upang kumuha ng mga baril. The lo
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status