Share

Chapter 193

Nagpatuloy sa paglalakad si Adam, leaving Cayer looking at him with such furious in his eyes. Pero if he was asked, hindi rin alam ni Adam kung bakit siya nagkakaganito. He felt something would definitely happen.

Adam shrugged his thoughts away. Pero kung alam niya lamang ang susunod na mangyayari, he would definitely take Shianna away from the Viacera.

E, 'di sana, hindi siya malalayo rito.

"That woman," usal ni Adam matapos makita si Shianna na malungkot na nakatayo sa gilid ng mansion. Bahagyang napangiti ang dalagita matapos siyang makita.

THE next day came. Pinanood ni Adam ang kotseng sinasakyan ni Shianna na umandar palayo. Nasa likutan ni Adam si Laro at hawak nito ang kan'yang balikat na mabigat nitong tinapik. Laro smiled. "Adam, you remember the plan I told you last night, don't you?"

"Yes, sir." Sumeryoso si Adam at sinulyapan si Cayer na kuryosong nakatingin sa kanila. Wala itong kaide-ideya sa sinasabi ni Laro at kita sa mga mata nito ang pagnanais na malaman kung ano an
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status