Share

Chapter 209

The sound of the machine became louder to her ears. Umangat ang kamay ni Allegra at unti-unting bumaba sa leeg ni Shianna. Hahawakan niya sana ito nang biglang bumalik ang dalawang nars.

"Mrs. Aurelius?" ang takang usal ng dalawa at inobserbahan ang katawan ni Shianna at ang monitor kung may nagbago ba. Nakahinga sila nang maluwag.

"Kami na po ang magbabantay sa kan'ya, iyon din ang utos ni Mister Henrick."

"Hindi ba siya bibisita rito? Napahamak lang naman ang kan'yang apo."

Nagkatinginan ang dalawang nars. Tumayo sila sa kanang gilid ni Shianna at tinitigan si Allegra. "Hindi na po sakop ng aming nalalaman ang desisyon ni Sir Henrick."

"Pero puwede ko pa ring tanungin kayo?" Makahulugang ngumiti si Allegra. "Marami akong gustong malaman."

Napagpasyahan ng ginang na umupo sa single seater couch. Hinawakan niya ang kamay ni Shianna at pinalis ang mga luha nito.

"Ilang beses nang na-admit si Shianna rito?"

"Hindi po namin maaaring sabihin ang records ni Shianna. Confidential po iyon—"

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status