Share

Chapter 210

"Maevel, a witness of the incident is found dead at her family's house basement," ang wika ng asawa ni Cecilia habang pinaglalaruan ang isang chess piece. Nakaupo siya sa upuang round glass table na makikita sa terasa ng Viacera House. Kaharap niya si Laro na iniisip kung anong piyesa ng chess ang papagalawin niya.

Laro smirked. "Oh, rest in peace to her."

Dinampot niya ang queen na chess piece upang kainin ang isang pawn. Tumayo siya matapos tumunog ng kan'yang phone. Sinagot niya ang tawag at natahimik nang marinig ang balitang kan'yang tinanggap.

"Ma-di-discharge na si Shianna ngayon. She will hold a press conference according sa demand ng Aurelius Family."

"Pero kaka-discharge niya pa lang. Hindi magandang iharap siya agad sa media."

Mahinang natawa si Javier na asawa ni Cecilia sa narinig. Tumayo siya at itinumba ang mga piyesa. Tinapik niya ang balikat ni Laro na napalingon sa kan'ya habang pinapakinggan ang sinasabi ng isa pa nilang half-brother na asawa ni Midel.

"Okay."

"Nata
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status