Share

Chapter 281

"Agent?" Sullian couldn't help but laugh. Kinuha niya ang larawan at pinagmasdan ito. "Violet is my cousin." Anger escaped his eyes nang maalala kung paano siya trinaydor nito. He put the photos down. "Yes, she is."

"So it's a no." Binawi ni Shianna ang photos at tumayo. Sullian was wearing an old gray shirt. Maputla ang kan'yang mukha at bakas ang puyat dahil sa eyebags niya. Ngumiti si Shianna nang mapakla. "I want you to suffer more, Sullian. Hindi sapat na nandito ka sa preso."

"Then do you want me to die instead?" Nagtiim-bagang si Sullian. "You should've killed me—"

"I should have, but I don't want to anymore. Ang gusto kong mangyari ay lagi kang mahirapan na ikaw mismo ang mananais na mamatay. But no, Sullian, I won't allow you to escape through death." Suminghap si Shianna at akmang lalabas nang nagtanong si Sullian.

"Where's Nash? Did he survive?"

Nilingon ni Shianna ang lalaki at umiling. She smiled bitterly. "No, Nash didn't survive. I don't know why you're looking for him
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status