Share

Chapter 283

"Welcome to my office!" Tumayo si Shianna habang si Ybañez ay sinara ang pinto. Matalim na tiningnan ni Violet si Shianna bago binalingan si Nero na taimtim na nakatingin sa kan'ya. Nero didn't know her. Apparently, hindi pa nito nakikita ang kan'yang mukha. She was lucky with that, pero kailangan niyang mag-ingat.

"This is a crime, Shianna." Akmang lalapitan ni Violet ang babae nang hinarang siya ni Amira. Jessica remained standing beside Shianna habang si Ybañez ay nasa pintuan habang si Nero ay halos nasa gitna ng silid. Kinuyom ni Violet ang kamao matapos na hindi mag-react si Shianna sa sinabi niya. Violet knew that she was trapped, so she had to compromise.

"Dalawa lang ang kailangan ko, Violet. First is if did you and Nero know each other, because he somehow thinks you have similarities with a woman."

"Is it the woman in black?" Humalukipkip si Violet at umiling. "I know her because I've investigated you. But I tell, hindi ako ang babaeng iyon."

Tumango na lamang si Shianna at
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status