Share

Chapter 286

Ivana felt disgusted after knowing the truth. Kusang tumulo ang kan'yang mga luha at napatakip ng bibig nang akmang masusuka. Dinaluhan siya ni Nero nang napaluhod si Ivana. Niyakap siya ng lalaki at marahang tinapik sa likod. Nanginginig na mas tinakpan ni Ivana ang bibig lalo na nang isang katok ang nagmula sa pinto. Sabay na napatingin ang dalawa sa pintuan. After that, they heard Vincent's voice.

"Ivana, are you awake? Let's talk. Manang said that it seems you're talking with someone inside your room. May kasama ka ba diyan?"

"Fuck," mura ni Ivana at tinulungan siyang tumayo ni Nero. Tumango ang lalaki at lumabas sa silid gamit ang bintana. Saktong bumukas ang pinto nang tumalon mula sa bintana si Nero. Luhaang nilingon ni Ivana si Vincent na natigilan nang makita ang kan'yang hitsura. Nagsalubong ang kilay ng kuya niya at nilapitan siya nito.

"What the hell? Why are crying?" Pinunasan ni Vincent ang luha ni Ivana nang sinapo niya ang pisngi nito. Napakagat-labi si Ivana at natata
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status