Share

Wanting You So Bad...
Wanting You So Bad...
Author: Gael Aragon

Chapter 1

“Cely!”ang tumitiling wika ng isang bakla pagkakita sa amin ng aking ina. Tumitikwas ang mga daliri nito habang malanding kumekembot papalapit sa amin. Kaylapad din ng mga ngiti na para bang biglang nabuhayan ng loob.

Pusturang-pustura ito at kung ano-anong anik-anik ang nakasabit sa leeg nito.

“Mama Dhane!” masayang saad naman ng kanyang ina at sinalubong ang bakla ng isang mahigpit na yakap. Nagbeso pa ang dalawa habang nagtatawanan.

Nasa isang mumurahing bar sila ng kanyang ina. Napilit siyang isama nito doon upang kahit papaano daw ay makatulong naman siya sa mga gastusin nila sa bahay.

May pag-aalalang inilinga ni Liana ang paningin sa paligid ng maliit na parang opisina/dressing room na iyon. Nanunuot ang kakaibang amoy noon sa ilong niya na pinaghalong amoy ng spraynet at pabango.

“My God Cely! Kanina pa kita hinihintay!” palatak ng tinawag na Mama Dhane ng kanyang ina pagkatapos nitong kumalas sa yakap ni Cely. “Maloloka na yata ako sa mga kasamahan mo ditey!” tumitirik ang mga matang turan nito pagkatapos ay humalukipkip.

Natatawang hinampas sa braso ng kanyang ina si Mama Dhane. “Bakit ba hindi ka na nasanay sa kanila?” sagot nito sabay silip sa labas at nanlalaki ang mga matang nilingon ang bakla. “Mukhang jackpot ka ngayong gabi ah.” Anito sabay nguya ng chewing gum na kanina pa nasa bibig nito.

“Eh, kaya nga maloloka na aketch! Wala man lang marunong mag-entertain ng maayos sa mga customers sa labas. Tanging ikaw lang talaga ang nakakagawa noon. Kaya go na… Go! Kanta ka na dali! Baka magsilayasan pa ang mga ‘yan!” ani Mama Dhane habang itinutulak ang kanyang ina palabas ng maliit na opisinang iyon.

Singer sa bar na iyon ang kanyang ina, ngunit hindi naman ito regular na pumapasok doon.

Binalingan siya ng kanyang ina pagkatapos ay si Mama Dhane. “Mama, baka naman pwede mo bigyan kahit ngayong gabi lang ng trabaho itong junanak ko. Maasahan mo naman ito eh,” anito sa malambing na tinig.

Noon lang naman siya napansin ni Mama Dhane. Nanlalaki pa ang mga mata nito habang pinagmamasdan siya. “Napaka-pretty naman ng anak mo Cely,” anito sabay ikot sa kanya. “Pero may mali sa suot niya. Teka lang… maghintay ka dito hija. At ikaw naman Cely pumunta ka na sa entablado and entertain our guests. Ako na bahala dito kay…”

“Liana, Mama Dhane…” masiglang salo ng kanyang ina sa sinasabi nito.

“Okay. Dito kay Liana,” tumatango-tangong wika nito. Naglakad ito papunta sa hilera ng mga nagsabit na damit at namili ng isusuot niya doon.

“O, Liana, mag-ayos ka ha. Sumunod ka na lang sa sasabihin ni Mama Dhane. Dito man lang ay matulungan mo ako,” anito sa ma-awtoridad na tinig sabay sulyap kay Mama Dhane na busy pa rin sa pamimili ng damit. “Huwag na huwag kang gagawa ng kalokohan dito,” babala nito bago lumabas ng opisinang iyon.

Naiwan naman si Liana na kinakabahan sa nakatakda niyang gagawin. Lumaki siya sa hirap pero ni minsan hindi niya pinangarap na magtrabaho sa ganitong klaseng lugar.

Nasa ikalawang taon na siya sa kolehiyo sa isang vocational school, ngunit dahil sa mga gastusin nila at luho na rin ng kanyang ina, hindi sumasapat ang kinikita niya sa part-time job niyang service crew sa isang fast food.

Dahil doon napilitan siyang tumigil sa pag-aaral at ginawang full time ang pagse-service crew. Subalit, kulang at kulang pa din.

Bukod sa ganitong uri ng trabaho ng kanyang ina, sugalera at lasenggera din ito at kung sino-sino ang lalaki. Napabayaan na rin nito ang bunso niyang kapatid na si Lester, kaya’t nagkasakit ang kanyang kapatid at kailangan ng matinding gamutan. At lahat ng responsibilidad ay naatang na sa kanya.

Miminsan lang ito magtrabaho sa bar na iyon, pero malimit pa rin itong humingi ng pera sa kanya. Wala naman siya basta-basta maibigay dito, kaya’t pinilit siya nitong isama sa lugar na iyon. Hindi naman siya makatanggi dahil malaki ang utang na loob niya dito.

“Alam mo, hija, saktong-sakto ang dating mo. May bigatin kaming customers ngayon at kakailanganin kita doon.” Sabi nito sabay abot ng isang kulay pulang mini dress at isinukat sa kanya. “Ayan!” pumapalakpak pang sabi nito. “Ito… Ito ang isusuot mo ngayon. Bilis! Magpalit ka na.” May pagmamadaling utos nito sa kanya.

May pag-aalinlangang pinagmasdan niya ang damit. Palagay niya kapag sinuot niya iyon para na rin siyang walang itinago. Halos labas na doon pati kaluluwa niya!

“Ano pang tinatanga-tanga mo d’yan? Bihis na bilis!” ani Mama Dhane at pakunwang pinunasan ang nangangapal sa make-up na noo nito.

Walang nagawa si Liana kundi ang sumunod. Nang pagmasdan niya ang sarili sa salamin parang ayaw na niyang lumabas. Gaya ng inaasahan niya, wala na siyang maitatago sa damit na iyon.

“Ano ba Liana? Hindi ka rin ba tapos?” naiinip na tawag sa kanya ni Mama Dhane sa labas ng pinaka-kurtinang bihisan doon.

Pinagsalikop niya ang dalawang kamay. “Kaya mo ito Liana. Para sa pamilya mo at para kay Lester,” aniya sa sarili.

Tiningnan niya ang aligagang anino ni Mama Dhane pagkatapos ay isang malalim na buntong-hininga ang pinakawalan niya bago hinawi ang kurtina.

“Wow! Wow! Wow!” palatak ni Mama Dhane sa matinis na tinig kasabay ng pagpalakpak. “You looked stunning, hija! Hindi halatang galing ka sa hirap! Dalang-dala mo ang damit na iyan. Sinisiguro ko sa ‘yo ikaw ang magiging star ngayong gabi! At t’yak ako, hindi ka hihiwalayan ng tingin ng mga customer ko,” excited na sabi nito.

“Let’s go,” aya nito sa kanya pagkatapos siyang pasadahan muli ng tingin. Hinawakan siya nito braso at inakay palabas. Tila naman isang maamong tupa na sumunod si Liana dito.

Paglabas nila sa opisina ay agaw pansin na kaagad siya sa karamihan. May ibang kalalakihan doon na hindi pa mapigilan ang pagsipol at ang mga kababaihan naman ay panibugho at paghanga ang nasa sa mga mata.

“I told you… Marami kang pahahangain ngayong gabi,” bulong ni Mama Dhane sa kanya na nakangiti.

Dinala siya nito sa isang kwarto na may nakalagay na VIP. Kumatok muna doon si Mama Dhane bago binuksan iyon.

Dalawang matitipunong lalaki ang napasukan nila doon. Ang isa ay may katabing babae na halos kasing-edad niya lang yata at ang isa naman ay seryosong nakamasid sa kanila. Nakakatakot itong tumingin. Parang kakainin siya ng buhay.

Pero hindi maikakaila noon ang kagwapuhang taglay nito. Bukod sa matipuno at matangkad, malago ang itim na itim nitong buhok at matangos ang ilong nito. May pagka-oval shape ang mukha nito at mapupula ang manipis nitong mga labi. Hindi siya sigurado sa kulay nito pero nasisiguro niyang katamtaman lang iyon.

“Ito na ang pangako ko sa ‘yo, Papa Henry,” malanding wika ni Mama Dhane sabay lapit dito habang hawak-hawak pa rin siya sa braso. Pilit siyang pinaupo nito sa tabi ng tinawag nitong Henry.

“Fresh and very beautiful.” Ang narinig pa niyang sabi ni Mama Dhane.

“Are you sure she’s clean?” tanong nito sa buong-buong tinig na halos magpanginig ng mga tuhod ni Liana.

Anong ibig sabihin nitong malinis siya? Takang sinulyapan niya si Mama Dhane na pagkakalapad ng mga ngiti ng mga sandaling iyon.

Sunod-sunod na tumango ang bakla. “Of course, Papa Henry! Hindi ko naman ipapahiya ang sarili ko pagdating sa ganito, noh!” pumipilantik ang mga kamay na sagot nito.

Naramdaman niyang pinagmasdan siya ng tinawag na Henry mula ulo hanggang paa at pabalik.

“If you don’t like her, just tell me…” anang lalaking kasama nito.

Mabilis na umiling si Henry, “She’s mine.” Maikling sagot nito pagkatapos ay tumayo.

Natilihan naman si Liana. Anong ibig sabihin ng sinabi nitong iyon? Kinakabahang tanong niya sa sarili.

“How much is she?” tanong ni Henry kay Mama Dhane.

“Fifty thousand.” Nakangiting sagot nito sabay baling sa kanya and gave her a warning looked.

Napataas ang isang kilay ni Henry. “Ganoon kamahal?”

“I told you… she’s different from the other’s.” tugon naman ng bakla sabay kindat sa lalaki.

Tiningnan naman siyang muli ng lalaki. “Fine… I’ll make it double. The payment will be sent on your account.” Anito at hinawakan siya sa braso upang itayo.

Natitilihang nanlalaki ang kanyang mga matang napatitig sa lalaki. “T-teka lang, ho… Mama Dhane…” mga salitang nanulas sa mga labi niya sa kauna-unahang pagkakataon sabay baling sa bakla. Humihingi ng saklolong tiningnan niya ito.

Umiling lang ito kasabay ng matamis na pagngiti. “Go, hija. Enjoy!” at sinabayan pa nito iyon ng pagkindat.

Nanlambot ang kanyang mga tuhod dahil sa sinabi nito. Mabuti na lang at nasalo siya ng lalaki sa kanyang likuran.

Salubong ang mga kilay na sinulyapan siya ni Henry pagkatapos ay hinarap muli si Mama Dhane. “If I like her service, I’ll pay more.” Anito at hinila na siya palabas ng bar na iyon.

Hindi makuhang magprotesta pa ni Liana. Parang robot na nakasunod lamang siya dito.

Hindi siya tanga para hindi maunawaan ang susunod na mangyayari. At isipin pa lang iyon ay nanghihilakbot na siya.

Mabilis nitong hinugot sa bulsa ang susi ng kotse nito ng makarating sila sa parking lot. Kaagad siyang pinasakay nito sa may passenger seat noon, pagkapos ay ito naman sa driver’s seat.

Hindi pa man nito naipapasok ang susi sa keyhole ng muli siyang magsalita.

“S-Sir… Saan po ba talaga tayo pupunta?” nanginginig ang tinig na tanong niya rito.

Blangko ang tinging sinulyapan siya nito pagkatapos ay ini-start na ang kotse.

“Heaven,” maikling tugon nito at pinasibad na ang sasakyan sa kailaliman ng gabi.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status