Share

Chapter 81

“Hi? Is Leyra sleeping?” mahinang tanong ni Henry ng sumungaw ito sa pintuan ng kwarto ni Leyra.

Nilaanan talaga ito ng mama ni Henry ng sariling silid sa mansyon. Pinuno nito iyon ng kung ano-anong laruan na ikinatuwa nang husto ng kanilang anak.

Marahan siyang tumango sa binata. “Why?” paanas na tanong niya dito at maingat na tumayo.

Maingat ang mga hakbang na lumapit sa kanila ang lalaki. “Just checking,” anito sabay kibit-balikat.

Tinitigan nito ang kanilang anak na himbing ng natutulog.

Ginaya naman niya ang lalaki.

“Liana…” anito pamaya-maya.

“Hmmm?” tugon niya ng hindi ito nililingon.

“Thank you,” malambing na turan nito na ikinalingon niya dito. Siya na pala ang pinagmamasdan nito at hindi ang anak nila.

She smiled.

“You don’t have to mention it,” aniya.

“No… I’d rather choose saying it than keeping them on myself. As much as possible, gusto kong ipakita sa ‘yo na nagbago na talaga ako…”

“Hindi mo naman kailangang gawin iyon. Alam ko naman that you’re doing your best para buma
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status