Catalog
3 Chapters
Note
No part of this work may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or any other electronic or mechanical methods, without prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other non-commercial uses permitted by copyright law.  THIS IS A WORK OF FICTION. Portions of this book are works of fiction. Any references to historical events, real people, or real places are used fictitiously. Other names, characters, places and events are products of the author's imagination, and any resemblances to actual events or places or persons, living or dead, is entirely coincidental. 
Read more
Adan Hits Eva
Since the pandemic started, lockdown was implemented in the whole city of Shukesa. People are not allowed to go outside their houses.  The government said that people are safe as long as they are inside their houses, but how can Hanae be safe if the real threat to her life is in her "safe place"? Explore the miserable life of Hanae after she lost her job during the COVID-19 pandemic and stayed with her abusive husband. Learn the perspective of the victims of domestic violence. Deep Trouble Series #1: Adan Hits EvaTopic: Domestic ViolenceLanguage: Filipino written by aristeia_maria2021
Read more
Unang Kabanata
Napuno ng ingay ng pagkadismaya ang buong kwarto. Sa tinig palang na ginagawa ng mga tao na nandito sa loob, malalaman mo na hindi nila nagustuhan ang sinabi ng aming pinuno.  "Sir, bakit naman po ganoon? Maghihirap kami niyan," angal ng kasamahan ko sa pagmamaneho, si Sato.  "Oo nga naman, sir. Alam namam nilang hirap na hirap na kami kahit kami ay may trabaho, tapos ngayon patitigilin niyo kami sa pamamasada? Aba, hindi pupwede iyan," pagsasang-ayon ni Akaro, ang ingat-yaman sa aming grupo. Napakamot na lamang sa ulo ang aming presidente. Bakas sa mukha nito ang nararanasang stress at pagod. Mukhang nadagdagan pa ito dahil sa pag-aangal namin. "Sinabi ko na 'yan sa nakatataas, pero isa lang palagi ang isinasagot nila sa akin. Kailangang tumigil ang lahat sa pamamasada dahil nga may pandemya ngayon," paliwanag ng aming pinuno. "Kaligtasan natin ang iniisip nila. Maaari
Read more
DMCA.com Protection Status