Catalog
1 chapters
Prologue 1.1
    Life is beautiful, not until you fucked up.    Dahan-dahan at maingat niyang iminulat ang kanyang mga mata, pakiramdam niya umiikot ang buong silid. May kakaibang nangyayari sa kanyang katawan, parang binibiyak din ang kanyang ulo sa subrang sakit, sumasabay pa sa pag-aalburoto ang kanyang tiyan.    "Argh. Ano ba nangyayari sa akin?" Mahina niyang bulong sa sarili, at muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata dahil sa hiling nararamdaman.    Wala sa sariling kinapa niya ang katabi, ngunit bakante na iyon. Imbes malungkot, isang masayang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.         "Good morning, Alejandro ko," usal niya, sabay na kinagat ang pang ibabang labi. Hindi ito ang unang beses na nagising siyang mag-isa sa malaking kama na ito.    Alam niyang busy ang kanyang kasintahan sa mga oras na iyon, narinig niya kah
Read more
DMCA.com Protection Status