Find Me (Filipino)

Find Me (Filipino)

By:  Yesha Lee  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
0.0
Hindi Sapat ang Ratings
17Mga Kabanata
2.6Kviews
Basahin
Idagdag sa library

Share:  

Iulat
Buod
katalogo
Leave your review on App

Sa tuwing naririnig ni Europa ang awiting Find Me ni David Gates ay naiinis ito. Tugmang– tugma kasi iyon sa nadarama niya. Pakiramdam niya ay naiwala niya ang kanyang sarili at patuloy na nabubuhay lang upang hanapin ang lalaking nang-iwan sa kanya sa ere – si Agustin Perez na siyang panganay na tagapagmana ng Perez Empire. Nasusuklam siya rito dahil pinaasa siya nito sa wala. At sa isip ay isinumpang hindi na muling magpapalinlang sa mapaglarong binata. Pero kung kailan nagagawa na sana niyang limutin ito ay saka naman ito biglang dumating mula sa kung saan upang guluhin ang buhay niya. Muli ba niya itong pagbibigyang makapasok sa puso niya at pagkatapos ay muli na naman siyang saktan?

view more
Find Me (Filipino) Novels Online Free PDF Download

Pinakabagong kabanata

Magandang libro sa parehong oras

To Readers

Maligayang pagdating sa aming mundo ng katha - Goodnovel. Kung gusto mo ang nobelang ito o ikaw ay isang idealista,nais tuklasin ang isang perpektong mundo, at gusto mo ring maging isang  manunulat ng nobela online upang kumita, maaari kang sumali sa aming pamilya upang magbasa o lumikha ng iba't ibang uri ng mga libro, tulad ng romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel at iba pa. Kung ikaw ay isang mambabasa, ang mga magandang nobela ay maaaring mapili dito. Kung ikaw ay isang may-akda, maaari kang makakuha ng higit na inspirasyon mula sa iba para makalikha ng mas makikinang na mga gawa, at higit pa, ang iyong mga gawa sa aming platform ay mas maraming pansin at makakakuha ng higit na paghanga mula sa mga mambabasa.

Mga Comments
Walang Komento
17 Kabanata
Chapter 1
Find me...look hard, and don't stop, I'll be waiting 'till then Don't sleep, and don't eat 'till I'm back, back in your arms again I don't wanna have to spend all my forever without you.Just knowing that you’re out there somewhere too. So darlin...please I'm begging you on bended knee...Find me... SA IKALAWANG pagkakataon sa araw na iyon ay narinig na naman ni Europa ang awitin na kinaiinisan. Para sa kanya, iyon ay sumisimbolo sa kahangalan niya. Gaya ng may-akda ng awit ay naghihintay rin siya sa isang bagay na walang katiyakan kung magaganap. Umaasa rin siya sa pagdating ng isang taong ni hindi niya alam kung nasaang panig ng mundo.Pero ang pagkakaiba, hindi gaya ng awit ay hindi siya magmamakaawa upang manlimos ng pagmamahal. Ang
Magbasa pa
Chapter 2
“HELLO 2 d most beautiful woman on earth.”Napakunot ang noo ni Eure sa nabasang mensahe sa cellphone. Hindi niya kilala ang numerong nakarehistro roon kaya minabuti niyang hindi sagutin ang texter. Naligo siya at matapos magpalit ng damit pantulog ay nahiga na sa kama. Unti-unti na siyang ginugupo ng antok nang muling tumunog ang gadget.“how r u?” Tatlong simpleng kataga na nagbigay ng palaisipan sa kanya. Napatingin siya sa alarm clock na nasa bedside table. Nine-thirty ng gabi. Ibang klase ang texter niyang ito. Nasa oras kung mag-text. It’s been a week now since the person started to text her and all, at the same time. Sa halip na ignorahin gaya ng dating ginagawa ay naisipan niyang sagutin na iyon ngayon.“and hu r u?” Halos ay kase-send niya lang ng message nang agad iyong tumunog. “Finally! I got you there!”<
Magbasa pa
Chapter 3a
"KITA NIYO NA, kalat na ang balita, mga mare. Babalik na si Sir Agustin dito next week. Sinasabi ko na nga ba at siya nga ang nakita natin sa Friday Night, 'diba Genevova?!" siniko pa nito ang katabing si Jane. Kasalukuyan silang kumakain sa canteen ng building nang napadaan ang ilang lalaking empleyado at narinig nila ang balitang babalik na raw sa kompanya ang panganay na anak ng mga Perez."So?" maikling tugon niya bago isinubo ang huling pagkain na nasa pinggan."So-so ka diyan! Nakalimutan mo na ba na dati ka niyang sekretarya?" ani Tat."At puwede ka niyang i-pull out para gawing sekretarya niya ulit kung gugustuhin niya!" dugtong naman ni Jane.Napaisip siya. May punto ang mga ito. Kulang dalawang taon din siyang naglingkod bilang executive secretary ni Austin bago ito ipinadala ng ama sa Japan upang mamahala sa isang negosyong muntik nang bumagsak doon.Ang totoo'y nagkukunwari lang naman siya. Hindi lang niya ipinahahalata
Magbasa pa
Chapter 3b
MATAAS na boses ni Europa ang bumungad sa paglingon niya. Hawak nito at iwinawasiwas ang long folder na hawak nito. Iyon marahil ang ipinanghampas nito sa balikat niya."Ano? Bakit hindi ka sumagot diyan?!"Hindi niya magawang kumibo sa tanong na iyon. Hindi dahil sa hindi niya alam kung ano ang isasagot. Siya ang mismong nag-request sa mga kaibigan nito na personal na hakutin ang mga gamit nito pabalik sa kanilang dating opisina. Sa simula ay nakarinig siya ng pagtutol sa dalawang kaibigan nito. Si Jane nga ay ibig pang mag-text kay Eure bago ang paglilipat ng gamit pero iniutos rin niyang huwag na itong i-text dahil tiyak namang parating na rin ang dalaga."Ako," aniya matapos ang ilang sandali ng titigan.Sa isang mabilis at disimuladong galaw ng mga mata ay nagawa niya agad na pagmasdan si Europa. Ang maamo nitong mukha ay tila bulaklak na sa paglipas ng mga taon ay lalo pang namukadkad. Ang buhok nito ay pulidong nakaayos at nakataas
Magbasa pa
Chapter 4
PULANG-PULA ang mukha at malalaki ang mga hakbang na tinahak ni Europa ang daan patungo sa Ladies Room. Hindi niya kakayaning harapin si Agustin at mas lalong hindi niya makakaya ang magtrabahong kasama ito.Napakabilis ng tatlong taon para sa iba subalit para sa kanya, katumbas iyon ng kanyang buhay. Dahil mula nang umalis ang lalaki ay namatay na ang isang bahagi ng pagkatao niya. Hindi niya akalaing matapos ang pagpapaasa ay basta na lamang haharap nang ganoon si Austin sa kanya. Kahit paano ay iniisip niyang hihingi man lang ito ng kapatawaran sa ginawa nitong pang-iiwan at hindi gaya nitong tila walang nangyari sa mga nakalipas na taon kung umasta ito.Mabilis ang pagbulusok ng kanyang alaala sa nakaraan..."Hello, Sweetie..." Pagkarinig pa lamang sa boses na iyon ay gumaan na ang pakiramdam ni Europa. Wala silang opisyal na relasyon ng panganay na anak ng mga Perez pero higit pa roon ang nakikita ng mga empleyado sa ka
Magbasa pa
Chapter 5
"ELOW SWEETIE..."Napasimangot si Eure habang binabasa ang mensahe. Kasalukuyan siyang nagbabasa ng kanyang Maxwell collection nang tumunog ang katabing cellphone. Inignora niya iyon at saka itinuloy ang binabasa. Ilang sandali pa ay muli na namang tumunog ang message tone ng kanyang gadget. Kinuha niya iyon saka tinunghayan ang unang mensaheng nasa Inbox. "How are u?""Dead..." tugon niya. Sa lahat ng ayaw niya ay 'yung naiistorbo siya sa pagbabasa ng inspirational book ni Maxwell."Then I need to kill myself now."Napataas ang kilay niya sa naging tugon nito. She checked the time in her alarm clock and as usual, it says nine o'clock. Napangisi siya sa ideyang sumagi sa kanyang isipan. Paminsan-minsan ay hindi naman masamang 'maglibang.'"2log n ba'ng amo mo at naka2pambola kn?"Agad niyang ipinadala ang mensaheng iyon."I like pink. It suits
Magbasa pa
Chapter 6
HINDI na itinuloy ni Europa ang planong pagli-leave. Bago umuwi ang dalawang kaibigan ay plantsado na ang kanilang plano. Bagaman kinakabahan ay sumang-ayon na rin siya sa mga ito. Bakasakaling kapag isinagawa niya ang ideya ni Tat ay tuluyan na siyang pabalikin ni Austin sa dati niyang puwesto. Ito na mismo ang magkukusang humanap ng ibang sekretaryang papalit sa kanya.Para sa kanya ay tila hindi tatlong taon ang lumipas. Gaya ng dati ay ginawa niya ang morning routines niya sa opisina. Alas siyete pa lang ay naroon na siya. Inihanda niya ang coffee maker at ang imported na kape.She knew Austin's preference when it came to coffee. Noong una, matapang sa kape at walang asukal ang gusto ng lalaki pero nang lumaon ay pinalalagyan na nito ng bahagyang creamer ang kape nito.Naalala pa niya ang kuwento nito noon sa mga sinabi ni Elmira tungkol sa maling dulot ng labis na pag-inom ng matapang na kape. At naaalala pa rin niya kung paanong sa simula
Magbasa pa
Chapter 7
NATITIYAK NIYANG ilang minuto lang ay lalabas na ng opisina si Austin kasama ang inaasahan niyang paparating na si Bettina. Hindi niya ibigmakialam pero tawag ng tungkulin kaya napilitan siyang kausapin si Austin habang nag-aayos ito ng mga gamit."Going out?"Tumango ito na pasipol-sipol pa. Ang kumag ay talagang nang-iinis! At tagumpay naman itong inisin siya dahil sa mga sandaling iyon ay totoong sumisiklab na ang pasensiya niya."You can't leave yet. We still have to-""That can wait but my date can not. See you tomorrow, Europa!" anito na tumayo na at nagpahaging ng imaginary kiss sa punong tainga niya. Inis na sinundan niya ito nang lumakad ito palapit sa pinto ng opisina."So are you telling me that you're gonna entertain all the invitations of whosoever that will call and invite you out?! I can't believe this Mr. Perez! You are impossible!""Cool, my Europe...calm down. Bakit galit na galit ka na naman? Kaninang nagr
Magbasa pa
Chapter 8
TOTOO BA ANG nakikita niya? Sa sampung friend requests sa kanyang Facebook ay dalawa doon ang nakapagbigay ng palaisipan sa kanya. Una ay si Agustin at pangalawa ay si Shaider.Napaisip siya. Paano nitong nalaman ang pangalan na gamit niya sa FB? Binaligtad na pangalan ang inilagay niya sa profile. Bukod doon ay hindi siya nag-upload ng kahit na anong litrato. Wala kasi siyang hilig sa mga ganoon. Idagdag pang ubos-oras ang paglalagay ng profile picture. Hindi rin niya gustong makita ng iba ang profile niya sa mga FB updates kaya naman inaasahan niyang walang makakasunod sa kanyang kakilala doon liban kina Tat at Jane. Out of curiosity ay in-approve niya ang anim sa mga requests kasama na ang dalawa.Ang pag-asang makikilala niya si Shaider ay agad na lumipad sa hangin. Masyado nitong pinanindigan ang disguise. Walang ibang litrato sa profile nito kundi ang mga larawan ng superhero bilang Shaider at Alexis. Paano niya ito makikilala?Na-excite s
Magbasa pa
Chapter 9
"I'M sorry, Mister Dorantes. I had to say that because of some personal reasons. Please don't get offended but when I mentioned your name, it was just...well, I didn't know you really exists...I'm really, really sorry..."Ngumiti ang replica ni Aga Muhlach at naglitawan ang mga biloy nito sa pisngi. "And who's blaming here? Wala naman 'di ba. Actually, gusto lang kita talagang ma-meet. At ngayong nakita na kita, walang problema kahit totohanin pa ang mga kuwento mo kina Austinn at Bettina."Napaungol siya sa matinding kahihiyan. Hindi naman niya inaasahang aabot sa ganito ang lahat. Ang dati nang komplikado ay nagsanga pa! And who knows kung ano pa ang mga sinabi ni Bettina tungkol sa kanya? Sa totoo lang, unang tingin pa lang ay wala na siyang katiwa-tiwala sa babaeng iyon.Napahugot siya ng malalim na paghinga. "You don't actually need to do that. Willing naman akong umamin sa mga nagawa kong mali. Kakausapin ko si Sir."His hand motion
Magbasa pa
DMCA.com Protection Status