Tightrope (Tagalog)
Tightrope (Tagalog)
Author: Teej Jay
Chapter 01

Napairap si Grace nang marinig na naman ang pagtatalo ng kanyang mga magulang. For her grandfather's sake, nasa hapag-kainan sila.

"No, Luci. I will not agree in that stupid idea of yours," wika ng kanyang ina, si Veronica.

Tiningnan niya ang ina. Her mother was very beautiful. She was once a human, a tough one, but her dad fell in love with her and made her immortal.

Nilipat niya ang tingin sa ama. Tila isang action star ito sa Hollywood. He looked like Tom Ellis and no wonder her mother fell in love with him. Mabait naman ang ama kahit may cold personality ito.

"But V—" angal nito.

"Enough, Luci! I won't risk my daughter to go after my son. I would rather go there."

"No! Don't leave me here!" wika ng kanyang ama na tila isang bata na ayaw mawalay sa ina.

Napabuntong-hininga siya. Why would humans fear her father when all he feared is her mother?

Napatingin sa kanya ang ama. Humihingi ito ng tulong. Lihim siyang napailing.

"Mom, kaya ko naman, eh!" wika niya.

"See, sweetheart? All we have to do is to trust our Gracie!" sulsol ng ama niya na agad naman natikom ang bibig nang tinapunan siya nang masamang tingin ng kanyang ina.

"Shut up, Luci!" saway nito. Binalingan siya ng ina. "You stay here, Grace. Babalik rin naman ang kuya mo."

"V, sweetheart, there are so many paperworks to do. Kailangan ko si Gavin. Promise, I'll send someone along with our daughter to make sure she's safe."

Marahang inilapag ng kanyang ina ang kutsara at tinidor nito sa gilid ng plato. Tinanggal na rin nito ang napkin na sa dibdib nito at inilagay sa mesa.

"I'm done here, Luci. Don't talk to me about that matter again," wika nito at umalis na sa dining area.

The room felt cold na tila nasa loob sila ng isang blokeng yelo. Ganyan ang epekto sa kanila ng kanyang ina na maski ang ama niya ay wala nang magawa upang baguhin ang isip nito. Narinig niyang huminga nang malalim ang ama kaya napatingin siya rito.

"Do you regret marrying her?" tanong niya na may naglalarong ngiti sa mga labi.

Natawa na siya nang lumabi ang ama. "No," wika nito nito na halos hindi na niya marinig.

"So you did slightly regret. You did not see this kind of future, do you?" wika niya.

"Shut up, my Gracie! I love your mom!" wika nito.

Napailing na lamang siya. "Don't worry, I'll try to convince mom."

Nagliwanag ang mukha nito. "Really?"

"The word there is try."

Nagkibit-balikat ito. "Make it successful. You can do all things."

"We'll see," wika niya at tinapos na ang pagkain.

Hell was her home for 16 years now. Kahit kailan ay hindi pa siya nakatapak sa Earth at kung papayag ang kanyang ina, then it'll be her first time. Mahirap intindihin ang kanyang tahanan pero nasanay naman siya. All seasons were there, wala nga lang araw at gabi pero sa bahay nila may ginawa ang ama upang magkaroon ng liwanag at kung matutulog na sila ay pwede nilang patayin ito. May kalayuan ang bahay nila at ang punsihment area nang sa ganoon ay hindi nila maririnig ang sigaw ng mga punsihed souls.

She had seen souls being punished for what they did on Earth. May light punishment at heavy punishment. Her dad was really ruthless in dealing with those souls. Kahit anong pagmamakaawa ng mga ito ay hindi matitinag ang kanyang ama.

Nagpasya siyang bisitahin si Oscar. Ang guard dog nila na may dalawang ulo. One head can detect souls that are entering the punishment area. Ang isang ulo naman nito ay nakabantay kung may mga tumatakas. So far, wala pa namang nakatakas.

"Oscar, what's the news?" wika niya at hinagod ang harapang ulo ng aso. Masayang tumahol si Oscar. Ang ibig sabihin noon ay wala naman daw nagtangkang tumakas. Tumango siya. "Mabuti naman kung ganoon."

"Gracie!"

Napatingin siya sa pinanggalingan ng boses. Si Maya na papalabas na sa punishment area. May bitbit itong latigo at may nakasukbit namang espada sa balikat nito. Ngumiti siya at kumaway rito. Hinintay niya itong makalagpas kay Oscar bago ito niyakap.

"How's your day?" wika niya.

Napairap ito. "Duh! May isang taong hindi tumupad sa usapan nila ng daddy mo. Kaya iyon, isandaang palo nito kada araw," wika nito at itinaas nito ang latigo.

"Aw!" wika niya. "Ang sakit naman. Ano daw ang usapan nila?"

"In exchange of wealth noong nabubuhay pa ito, kailangan nitong ibigay ang kayamanan nito sa mga nangangailangan kapag dumating ang araw na mamamatay na ito. Pero hindi niya ginawa. Ipinamana nito ang pera sa mga anak nito."

"Hmmn, that's what he gets for not doing his end of the deal. By the way, may bagong kanta ang BTS! Tara, pakinggan natin."

Kahit nasa Hell sila, may alam sila sa kung ano na ang nangyayari sa mundo pero limitado lang.

"Mom..." wika niya nang matagpuan niya ito sa garden matapos nilang makinig ni Maya ng mga musika. Mahilig ito sa mga halaman at kung may bumabagabag sa isipan nito ay dito ito naglalagi.

"Don't ever convince me, Gracie. Tapos na ang usapang iyon kanina."

"Don't you trust me? Mas pinaniniwalaan mo ba si kuya kaysa sa akin?"

Hinaplos nito ang kanyang pisngi at saka ngumiti. "No, it's not that. You are my daughter, Gracie, and the Earth is dark and dangerous for a girl like you."

"Mom, that's not fair. Paano ako magtitiwala sa sarili ko kung kayo mismo hindi naniniwala sa akin?"

"You do not understand, my Grace. I've been there at doon ako lumaki. Your father saved me countless of times from those humans with dark souls."

"The world has changed, mom! Matagal na panahon na iyon."

"Forms of evil may change, Gracie but that is still evil. Your father is the punisher of all evil. Kung wala ng masama sa mundo bakit may mga tao pang dumarating dito?"

Napayuko siya at bumuntong-hininga. "You're right. But can you please give me a chance to see Earth, mom! Alam ko namang hindi ninyo ako papabayaan, eh."

Ngumiti ito at napailing. "You're not giving up, are you?"

Tumawa siya. "Nope."

"Oh, well. Kung iyan ang gusto mo, I might as well talk to your father again."

"Yes!" wika niya at napasuntok siya hangin. Kinabig niya ito upang yakapin. "Thanks, mom!"

"All for you and for Gavin!" wika nito. Kinuha nito ang kwentas na may pendant na metal na pito. Maliit lang iyon at parang cylinder ang hugis. Pagkatapos nitong gamitin ang pito ay may isang puting uwak ang paparating sa kanilang pwesto.

"Long time, no see, Kap!" bati niya rito at pabirong sumaludo.

"Hello, Gracie! Masaya akong nakita kang muli." Binalingan nito ang ina. "Anong maipaglilingkod ko sa inyo kamahalan?"

"Tawagin mo rito si Lucifer," wika ng ina.

"Masusunod!" sagot ni Kap at lumipad na patungo sa punishment area.

Ilang minuto pa lang ay nasa harap na nila ang amang si Lucifer. Abot-tenga ang ngiti nito na tila alam na nito ang nangyayari. Kumindat sa kanya ang ama na ikinatawa niya. Palihim siyang nag-thumbs up rito.

"Let's talk!" malamig na wika ng kanyang ina.

Ngunit binalewala ito ng ama at tinawid ang pagitan nito ng kanyang ina. "Thank you, sweetheart!" masayang wika nito at niyakap ang kanyang ina.

Napailing na lamang siya. Her mother was a pretentious being while her father acts like a child. They're cute, though.

Pagkatapos mag-usap ng mga ito ay napagpasyahan nitong makipag-usap sa mga sasama sa kanya.

Kaya naman natagpuan niya ang sarili na katabi si Maya at si Bruce sa isang kwarto habang kaharap ang kanyang mga magulang.

Bruce looked like Dwayne Johnson at naiinis itong makumpara. Pero nang minsang isinama nila ito ni Maya para panoorin ang Rampage movie, naging idol na nito ang Hollywood star.

Si Bruce ang nakatokang mag-alaga kay Oscar at isa rin ito sa mga punisher ng heavy sins. Kaya walang sinumang masamang tao ang magkamaling kalabanin ito.

"I will trust the two of you to take care of my daughter," wika ng kanyang ama.

"Makakaasa po kayo, kamahalan," wika ni Bruce.

"Pagkatapos ninyong matagpuan si Gavin, bumalik agad kayo rito at siguruhin ninyong walang masamang mangyari sa mga anak ko," wika ng kanyang ina.

Sumang-ayon naman ang dalawa.

"And Bruce, I don't trust men other than the ones that came here kaya pakibantayang mabuti ang anak ko. You will be given things to let us communicate with you at kung kinakailangan kong pumunta roon, gagawin ko. Kaya don't hesitate to contact me when things are not in your control anymore," dagdag ng ama.

Tumango si Bruce at lumuhod bilang paggalang. "Huwag po kayong mag-alala, kamahalan. Gagawin ko ang lahat upang maging ligtas ang anak ninyo."

"My Gracie, I wish you would change your mind," wika ng kanyang ina.

"I apologize to disappoint you, mom, but I won't!" sagot niya. "Don't worry, I will take care of myself and bring back my brother safe and sound."

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status