Share

Chapter 15

Atubiling tinanggap ni Maria ang nakalahad na kamay ni Thaddeus. Matamis na ngumiti si Thaddeus rito saka mahigpit na ginagap ang palad ni Maria.

Hinila na niya ito palabas ng Mansyon kasabay ng biglaang pagdilim ng kalangitan tila nagbabadya na may malakas na ulan na paparating.

"S-sandali lang–" Pigil ni Maria kay Thaddeus, nag-iinit ang pisngi niya dahil sa pagkakahawak ni Thaddeus sa palad niya. Pakiramdam niya may bolta-boltaheng kuryente ang dumaloy sa buong katawan niya. Naihaplos niya ang isang kamay sa pisngi.

"Bakit?" Nagtatakang binalingan ni Thaddeus si Maria, napansin niya ang pagba-blush nito. Lihim siyang napamura dahil maski siya ay nahiya rin. Noong unang panahon hindi mo pala basta-basta hinahawakan ang isang babae, nasabi niya sa isipan.

Gusto niyang bitawan ang kamay nito pero natatakot siya na baka mawala ito sa kanya. Feeling niya safe ito kapag hawak niya.

D

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status