The Woman, The Dreams and The Moon
The Woman, The Dreams and The Moon
Author: ruin1989

Foreword

Isang pangitain mula sa kawalan.

"Mga nilalang ng gabi, magigiting at makapangyarihan

Sa pagdurugo ng buwan, masisindak sa masasaksihan

Isang buhay ang itatakdang maging simula ng katapusan

Pusong pinuno ng puot at hinagpis buhat ng kapangyarihan

Mabibihag sa tanikalang mabagsik at walang kamalayan

Sa pagbalot muli ng dugo sa buwan, sisiklab ang isang laban

Digmaang nagsimula sa nakaraan hanggang sa walang hanggan

Ang babae, ang mga panaginip at ang buwan."

Kumapit ka ng mahigpit. 

Ito ang simula.

Disclaimer: 

All the stated names, places, events, time, and concepts are all fictional and not related to the reality. The story is purely original, and the author discourages plagiarism in any extent.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status