Catalog
39 chapters
PROLOGUE "FLAVOR OF THE MONTH"
"OH god you're so deep" ang nasasarapang ungol ni Paula nang magsimula siya gumalaw sa ibabaw ni James sa posisyong kung tawaging ay reverse cowgirl. "you're so big, I can feel you in my tummy," pagpapatuloy nito habang unti-unting binibilisan ang pagalaw sa ibabaw niya. Noon hinawakan ni James ang balakang ni Paula saka ito sinabayan sa ginagawa nitong papabilis na paggalaw. Hindi niya maitataging lalo siyang nag-iinit habang pinagmamasdan ang maliit na baywang nitong tila gumigiling sa ibabaw niya. Read more
"TRUTH HURTS"
"SORRY late ako," ang humahangos na bungad kay Aria ng nobyong si Norman. Nakakaunawang ngumiti lang ang dalaga sa nobyo. "Okay lang, halika na?" aniya saka naglalambing na ikinapit ang kamay sa braso ng binata. "Baka nagugutom ka, kumain muna tayo?" si Norman nang naglalakad
Read more
"FIRST SIGHT"
"TAMA na iyan Aria, hindi ka naman talagang umiinom eh. Malalasing ka ng husto" ang nag-aalalang awat ni Jocel sa kanya. Mapait ang ngiting pinakawalan ng dalaga saka naiiyak na hinarap ang matalik na kaibigan. "Putang ina niya!" mura niyang si Norman ang tinutukoy.

Read more

"REFLECTION ROOM"
NANG itulak ni James pabukas ang pintuan ng hotel suite ay saka naramdaman ng binata ang pagkawala ng babae sa pagkakahawak niya. "Hey, sandali lang" aniya pang itinulak ang pinto saka ikinandado. "Okay ka lang?" tanong niyang hinarap ang babae.

Read more

"TELL ME YOUR NAME"
HINDI sumagot ang binata at sa halip ay ipinagpatuloy nito ang pagdampi ng maliliit na halik sa palibot ng kanyang bukana. "I'm glad you shaved," anito na binilisan ng kaunti ang paglalabas-masok ng daliri nito sa hiwa ng kaniyang pagkababae. Pagkatapos ay muli nito iyong niyuko saka sinamyo ang bango niyon. "ikaw nga ito, mabango," pagkasabi niyon ay sinimulan nitong suyuin ng bibig nito hiyas na nasa pagitan ng kaniyang mga hita. 

Read more

"BLACK CALLING CARD 1"
MADALING araw nang malingat si James para lang mapangiti nang makitang nanatiling nakasiksik sa tagiliran niya ang babaeng nagawang ibigay ang virginity sa kanya pero hindi ang pangalan nito. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok na tumabing sa maganda nitong mukha. Napakahimbing ng tulog nito sa kanyang bisig at hindi niya maitatangging sa kabila ng pagiging estranghera nito ay gusto niya ito sa kanyang tabi.

Read more

"BLACK CALLING CARD 2"
"KELAN naman kaya iyon?" si Aria kausap ang matalik na kaibigang si Jocel sa kanyang cellphone.Naghahanda siya noon para sa pagpapasa niya ng resignation letter sa pinapasukang mall. "Next week ang job fair sa mismong head office. Punta ka nalang doon tapos sasabihan ko iyon kaibigan ko sa HR na isa sa mga interviewee na kung sakaling pumasa ka eh sa outlet ko doon ka niya ilagay para mas malapit sa inuuwian mo" paliwanag sa kanya ng kausap a kabi
Read more
"SMALL WORLD"
"ARIA tingnan mo ito girl! Basahin mo!" nagsalubong ang mga kilay ng dalaga sa nakitang reaksyon ni Jocel. "Ano iyan?" ang tanging nasabi niya matapos basahin ang message. Umikot ang mga mata ni Jocel. "Ito iyong may-ari ng kompanyang pinagtatrabauhan ko. Mukhang
Read more
"KISS-PROOF LIPSTICK"
NAKITA ni James na magkakasunod na napalunok si Aria sa sinabi niyang iyon. Maging ang matinding pamumula ng mukha nito. Isama mo pa ang mga mata nitong kanina pa maiilap. Totoong nagtutumindi ang kagustuhan niyang angkinin ito ng paulit-ulit. Hindi niya maintindihan, pero kung ang pananamit lang ng dalaga na napakasimple at masyadong formal ay wala naman dahilan para makaramdaman siya ng ganoon. Kung ano ang nangyayari sa kanya, hindi niya maintindihan. Pero i
Read more
"FROSTY GLASS BATHROOM"
GAYA ng gustong mangyari ng amo niya, pinuno niya ng maraming pagkain ang dambuhalang two door na refrigerator nito.  Hindi naman siya nahirapang maghanap ng unit nito kasi naka embose sa mismong keycard ang numero ng silid na kailangan niya hanapin. Saktong quarter to twelve nang matapos niyang lutuin ang specialty niyang beef caldereta. Inayos niya ang mesa at tamang natapos siya ay narinig niya ang magkakasunod na katok sa
Read more
DMCA.com Protection Status