Share

Mesmerizing Eyes - Chapter 13

Mesmerizing Eyes - Chapter 13

SINO ba namang lalaki ang hindi mahihibang sa kabigha-bighaning kariktan na ganito? bulalas ni Tyler sa sarili.

Hindi niya maialis ang mga mata sa hubad na kagandahan.

Nakaluhod sa Arizona sa ibabaw ng kama. Wala pa ring saplot sa buong katawan.

Her naked body was exquisitely alluring. So utterly provocative. Maybe because she was unaware of her nudity as she begged at him with her beautiful eyes.

"Oh, Tyler!" she murmured imploringly. "You don't h--"

"I insist, Arizona," pakli niya. "Kung gusto mong ituloy ko ang pagpapaopera sa mga mata mo, pakasalan mo ako."

Bumadha ang matinding pagkabigla sa mukha ng babae. "P-pero bakit--?"

Gusto nang sumingasing ni Tyler. "I don't have to explain, Arizona. And I don't even have to insist," he expressed wrathfully. "Isa pa, hindi ka na dapat tumanggi dahil nakuha ko na ang lahat-lahat sa 'yo!"

The woman f

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status