Secretly in Love with the Boss

Secretly in Love with the Boss

By:  FilipinoWriter  Ongoing
Language: English
goodnovel16goodnovel
10
2 ratings
138Chapters
5.7Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Secretly in Love with the Boss Collection What was it about a man who became a boss? He was firm, arrogant, and charismatic. You never know until you worked for him. You thought about him day in and day out. You admired him. Until you fell in love to him secretly... But then, he might be in love with you! Here are the titles of different kinds of bosses: "In Love with the Boss" How painful was it to hide the love that glows in your heart? Did the agony of unrequited love become a part of life as time passed by? "Sleep with the Boss" Indeed… Love comes from the most unexpected places. When she found a gorgeous man sleeping on her bed, all her dreams were wrecked. "Blackmailed by the Boss" She had a very dark secret in her past... He hated her at first sight and he was determined to destroy her! What would she do? "One Night with the Boss" She was jilted by her boyfriend. Her boss was left by his girlfriend. They found themselves in each other's arms after a night of madness. "Infatuated to the Boss" She landed a plum job pretending as a man. She did this because her boss was a certified womanhater and he viewed women as merely brainless playthings inside the bedroom? "Hidden from the Boss" If you have it, flaunt it… But being lovely can hinder a girl’s progress in her career. Especially if the boss hated women with too much beauty and sex appeal!

View More
Secretly in Love with the Boss Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

To Readers

Welcome to GoodNovel world of fiction. If you like this novel, or you are an idealist hoping to explore a perfect world, and also want to become an original novel author online to increase income, you can join our family to read or create various types of books, such as romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel and so on. If you are a reader, high quality novels can be selected here. If you are an author, you can obtain more inspiration from others to create more brilliant works, what's more, your works on our platform will catch more attention and win more admiration from readers.

Comments
user avatar
Delinda Schumacher
sorry author, but this is not English!
2022-10-20 21:19:08
2
user avatar
Sera Kumari
it's amazing
2021-09-06 03:31:52
0
138 Chapters
In Love with the Boss - Chapter 1
In Love with the BossSYNOPSISHow painful was it to hide the love that bursts in your heart? Did the agony of unrequited love become a part of life with time? Would the pain become as normal as breathing? Responsibility lies heavy on Avery’s shoulders but her love for the only family she has provides the energy to go on fighting. When love knocked on her door, would she open it?*     *     *In Love with the Boss - Chapter 1Madilim-dilim pa nang bumangon si Avery. She tried to be silent as she prepared breakfast. Ngunit..."Avery, iha? Ikaw ba iyan?""Opo, Mama," tugon niya. Malamyos at medyo paos ang kanyang boses. It was a natural huskiness na sexy sa pandinig, but she didn't know it. "Magpahinga pa po kayo habang ipinagtitimpla ko kayo ng gatas."Tumalima naman ang matandang babaeng nakaratay sa kamang nasa isang panig ng salas. Tila pagud na pagod ba. Parang hindi nakapagpahi
Read more
In Love with the Boss - Chapter 2
"Clock-watching, Miss Cruz?" panunuya ni Zane sa kanya. "Hindi ko alam na may ganyang bisyo ka rin, katulad ng ibang mga empleyada ng kumpanyang ito."Nag-init ang mukha ni Avery dahil sa matinding pagkapahiya. "S-sorry, sir," aniya, mababa ang boses. Wala siyang balak na ipaliwanag ang tutoo. Kaytagal niyang itinayo ang makapal na pader na iniharang niya sa sarili.Hindi na kumibo ang lalaki, after staring at her searchingly. Saka lang uli siya nakahinga nang maayos nang lumipat na sa folder ang atensiyon nito."Tumawag ba si Gary sa iyo?"The question was from out-of-the-blue. Hindi inaasahan ni Avery ngunit maliksi siyang napailing. Kung maaari lang, ayaw na niyang marinig ang pangalang 'Gary'. Parang iyon kasi ang naging susi na mabuksan ang bilangguan ng forbidden attraction niya kay Zane."Good," wika naman ng lalaki, pa-kaswal pa rin. "Gusto kong tapusin ang business proposal para dito sa Romano Incorporated. Maaari ka bang mag-overtime?"
Read more
In Love with the Boss - Chapter 3
Gayon na lang ang pagkagulat niya nang si Zane ang tumambad sa harapan niya matapos mabuksan ang gate.Hindi niya napigil ang panghihilakbot at ang biglang pag-atras na para bang tatakbo nang palayo."Sandali lang, Avery. Huwag mo sana akong pagsarhan ng pinto," pigil ng lalaki. He looked earnest and humble."A-ano po ang kailangan n'yo?" tanong ni Avery. Hindi na siya dapat pang makipag-usap sa lalaki ngunit nangangamba siyang baka mangulit ito.Inilantad ni Zane ang isang pumpon ng mapuputing rosas na nakabalot sa plastik. "Gusto kong patawarin mo ako, Avery."Parang nangunti ang dalaga ngunit hindi niya alam kung bakit. She was suddenly shy dahil ngayon lang siya inalayan ng bulaklak ng isang lalaki.Kumuyom ang mga palad niya. Nagpipigil na kunin ang iniaabot. "N-nakalimutan ko na ang nangyari, sir."Bumuntonghininga si Zane. "Nagsisinungaling ka, Avery."Hindi kumibo ang dalaga. Tumingin lang siya sa lupa."Maaari b
Read more
In Love with the Boss - Chapter 4
"Bakit sinasabi mo ang mga iyan ngayon?" asik ni Avery. Bahagya na lang niyang makontrol ang galit na pagkapahiya.Humakbang palapit sa kanya si Zane. Hinawakan siya sa magkabilang balikat at bahagyang inalog. "Para magising ka sa katotohanan," ganting-asik nito. There was anger in his dark eyes. "All this time, inakala kong kaya hindi mo ako napapansin ay dahil sa mayroon ka ng pag-ibig. Binigyan kita ng katahimikan. Hinayaan kita habang patuloy ako sa pagiging hibang... God! Kung hindi pa dumating si Gary, wala pa ring nangyayari sa sitwasyon ko!""Hindi tutoo ang sinasabi mo," ungol ni Avery, kahit na gustung-gusto na niyang maniwala.Isang halik ang iginawad ni Zane sa noo ng dalaga. "I'm telling the truth," bulong nito. "You've been my obsession for so long."Ibinaling niya ang kanyang ulo upang hindi magkalapit ang kanilang mga labi. "Hindi! Naglalaro ka lang. Iniwan ka marahil ng isa sa mga girlfriends mo kaya nagkaroon ng bakante sa schedule mo."
Read more
In Love with the Boss - Chapter 5
It was a dangerous question kaya hindi siya tumugon. Lumabas agad siya sa silid na iyon.Maghapon, tahimik na tahimik si Zane. Nag-uutos ito kapag may kailangan ngunit mabibilang niya sa kanyang daliri ang pagkakataon na tinawag siya nito sa loob ng opisina.Dumating ang oras ng uwian kaya medyo nakahinga na nang maayos ang dalaga. Mistulang pugon ang office dahil parang init na init siyang hindi niya mawari."Avery? Can you come in here?" Muntik nang mapatalon sa pagkabigla nang bumuglaw sa adjoining door ang lalaking laman ng kanyang isipan sa maghapon. "I want to talk to you.""Yes, sir." Ikinubli niya ang pagkagulat."Sit down," anito nang makapasok na siya. Nanatili itong nakatayo sa pintuang isinara at sinandalan.Alumpihit si Avery. "A-ano po ba ang sasabihin ninyo?""I'm only thirty-six, for christ sake!" bulalas ni Zane, parang napipikon sa pamumupo niya. "Stop treating me like an old man!"Napapitlag si Avery. Namutla
Read more
In Love with the Boss - Chapter 6
     Ang mga kaibigan niya ay bihira na niyang masipot sa kanilang tipanan. Nauunawaan naman siya ng mga ito ngunit alam niyang mayroon na ring paghihinampo kina Rosario, Casandra, at Helena.      "Ate, si Sir Zane po," pahayag ni Diding. "Gusto raw po kayong makausap."      "Sige na, iha, harapin mo na," pang-uulok ni Mama Nena.      Nagpapawis ang mga kamay ni Avery dahil sa labis na nerbiyos. Ang pagkayamot na nadarama niya dahil sa pakikialam ng lalaki ay unti-unti nang pinalis ng mga nasaksihan niyang kasiyahan ng pamilya.      Can I be selfish enough to end all the good things for Teo, Lea, and Mama Nena? ukilkil niya sa kanyang sarili, habang patungo sa kinaroroonan ni Zane.      Ano ba talaga ang nakita ng lalaking ito sa akin? tanong pa niya.      "Good evening, Avery," ang magalang na bat
Read more
In Love with the Boss - Chapter 7
     INESTIMA niya nga si Zane nang dumating ito. And she was utterly surprised to discover that she enjoyed talking with him. Zane was prepared to meet her halfway.     "Puwede ba kitang ma-imbitang lumabas?"     The question was unexpected. "Bakit? May okasyon ba?"     "I want to celebrate something," dugtong ng lalaki nang makita ang pag-aalinlangan niya. "Itong pagkukuwentuhan natin nang hindi tayo nagtatalo ay isa nang okasyon para sa akin, Avery."     "Oh." She was suddenly shy.     "Payag ka ba?"     "Uhm, k-kailan--?" patianod niya.     "Tomorrow night? It's a Saturday. We can stay out till late," he suggested with naked eagerness.     Avery hesitated. "Hindi ba puwedeng dito na lang sa bahay mag-celebrate?"   &n
Read more
In Love with the Boss - Chapter 8
     KINABUKASAN, Linggo, Avery was in tenterhooks all day long. Although, alam niyang hindi naman siya ganoon ka-importante kay Zane, she was expecting him to come after her.     "Iha, bakit ba parang hindi ka mapakali diyan?" usisa ni Mama Nena nang mapuna ang ilang ulit na paglabas-masok niya sa kusina at kumedor. "May hinihintay ka ba? Si Zane?"     Napilitang tumango ang dalaga.     "Hayaan mo't mamayang gabi lamang ay nandito na naman iyon," pang-aalo ng matanda.     Hindi kumibo si Avery. Ayaw na niyang madagdagan ang mga kasinungalingang sinasabi niya dito. Kanina lamang ay lubog na siya nang mag-imbento siya ng isang successful evening nila ni Zane.     Nataranta siya nang may mag-doorbell.     "Roses for Miss Avery Cruz," anang delivery boy na binatilyo. "Kayo ba, miss? Paki-pirma lang di
Read more
In Love with the Boss - Chapter 9
     MISTULANG housewife nga ang naging papel niya sa maghapong iyon. May pagka-demanding ang kanyang pasyente. Naiirita agad kapag nawawala siya sa tabi nito, gayong nag-aasikaso lamang siya ng mga abubot sa palibot.      The shower weakened his reservoir of strength kaya maghapong naidlip si Zane; but it was a restless sleep. Maya't maya ay nagigising na para bang binabangungot.      "God, it was worse!" bulalas nito nang maalimpungatan mula sa unang malalim na pagtulog, dakong takipsilim na.      Dumalo agad si Avery. Dinampot niya ang tuwalyang nakahanda para pamunas ng pawis nito upang idampi sa basang noo at leeg. May kaunting temperature pa ang lalaki. "It's over, you could sleep again," pang-aalo niya sa malamyos na tono. "You're safe now."      "I tried to save the babies but it's too late," patuloy ni Zane. Tila nangungumpisal ng isang pagkaka
Read more
In Love with the Boss - Chapter 10
     GUSTO kong umiyak, ang sabi ni Avery sa sarili niya nang matapos ang umaalimpuyong unos ng mga emosyon.      Ngunit nanatiling tuyo ang kanyang mga matang nakapikit lamang upang hindi niya makita ang mukha ng kanyang kasalanan, si Zane.      "Avery?" His whisper was full of regret and something more powerful than anything on earth.      Umungol siya nang hawakan siya ng mahahabang daliri sa magkabilang panga. Pinipilit siyang magmulat ng mga mata.      "Sorry," bulong ng lalaki. "Nasaktan na naman kita."      Hindi kumibo si Avery. Nananakit ang lalamunan niya dahil sa kasasambit ng pangalan ng lalaking nakaniig.      Sa kalagitnaan ng nakahihibang na kasukdulan, hindi na niya alam kung ano pa ang mga katagang nasambit niya.      "Marry me, Avery," wika ng paos na b
Read more
DMCA.com Protection Status