Share

CHAPTER 4: BLYTHE

"HER MAMA IS THE BEST"

WALANG NAGAWA si Blythe nang araw na iyon kun'di bumalik na lang sa kaniyang silid at doon magtampisaw sa kabagutan at pag-aalala. May ilang pagkakataong na-aaliw siya sa pagbabasa ng mga dala niyang libro at notes galing sa kaniyang klase— and speaking of that thing— aside from her work which she sets aside since she lived with Attorney Vizmanos mansion, hindi na rin siya nakaka-pasok sa kaniyang klase mga ilang araw na rin ang nakakalipas. Ang sabi naman ni Attorney Vizmanos ay gagawan nito ng paraan ang tungkol doon, maybe home school?

Even her best friend Claudia was inviting her for a dinner with her newfound family last time. Napa-ngiwi si Blythe nang maalalang hindi niya rin ito nagawang pagbigyan. Nagkasunod-sunod na kasi ang mga problema at kaguluhan sa kaniyang isip kaya't nalimutan na ni Blythe ang tungkol sa mga iyon.

Ang balita pa naman niya kay Addi ay may mayamang dine-date ang kanilang kaibigan ngayon. Blythe actually saw her ring with an elegant diamond cut just recently after they reunited again after so many years of being apart. Masuwerte ang lalaking iyon, hindi lang mabait si Claudia, kuwela pa at mapagmahal...

Blythe murdered the freaking hours and day in her room reading her books and sometimes helping with the household chores. Iyon naman ang dapat, hindi ba?

At kung hindi man, ano pa kaya ang maaari niyang gawin sa mansion maliban sa huminga at tumunganga?

Three days passed silently since Attorney Vizmanos left and until now the guy is nowhere to be found. Well, he's a busy person with high-profile clients queued outside his office plus the fact that his father has been trusting him with some of their company's biggest projects, and Blythe understands that pretty well. But the thing is she has her own life to manage as well and Attorney Zandro has to understand that their contract won't stop her from seeing her mama.

Blythe can't do it anymore.

Hindi naman siguro siya papatayin ng binata kung sakaling lalabas siya sandali, hindi ba? Hindi naman isang krimen ang sandaling pagdalaw sa kaniyang ina. Masyado lang siyang nananabik dito at isa pa ay may sakit ang ginang, maliban kay Addi ay si Blythe lang ang ina-asahan nitong mag-aalaga sa kaniya.

"Naku! Señorita, maigi pa at hintayin na lang po na'tin si señorito na maka-balik para makahingi kayo ng permiso," angal ng driver nang yayain ito ni Blythe na samahan siyang lumabas.

"Sige na Kuya Luiz, please. Kahit po hanggang sa maka-labas lang tayo ng bukirin na ito, hindi ko po kasi talaga alam ang daan, e. Please," she begged harder this time. Na-uubos na lang ang laway niya ay hindi pa rin niya magawang kumbinsihin ang lalaki. "Parang awa mo na, kuya. Gusto ko lang talagang makita ang mama ko, may sakit siya at kailangang-kailangan niya ng mag-aalaga sa kaniya ngayon."

Ang matayog na mansion ni Attorney Vizmanos ay naka-tirik sa gitna mismo ng malawak nitong Hacienda. Masyado itong malayo sa kabihasnan, iyon ang alam ni Blythe dahil minsan na iyong na-lathala sa isang sikat na babasahin na ang binata ang naka-tampok. Subalit masyadong pribado ang lokasyon nito at wala rin namang mga kapitbahay sa paligid na maaari sanang pagtanungan ni Blythe ng daan.

"Pasensiya na po talaga, señorita. Ayoko pong maparusahan at mawalan ng trabaho," anito sa tinig na may pagsusumamo. "Na-uunawaan ko po kayo pero ang utos ni señorito ay utos."

Blythe stuck her mouth out while looking at the top of the 120-inch European-style metal gate, it was nearly touching the white clouds and it's impossible to clim. Problemado siyang tumikhim at ngumuso pang muli, mayroong ideyang kumakatok sa kaniyang isip subalit nagdadalawang-isip siya kung gagamitin ba niya o hindi.

"Kung ako lang mag-isa ang lalabas at makikipagsapalaran diyan, kung sakali bang may mangyaring masama sa akin ay hindi ka kaya paparusahan ni attorney?" She pulled her crazy stunt eventually, bahala na si Batman.

Bumukas ang takot sa mukha ng kausap niya, bahagyang napa-ngisi si Blythe dahil tila nahanap na niya ang kiliti ng binata. Ilang araw na rin siyang sumusubok na humanap ng paraan upang makalabas subalit palagi siyang nabibigo. Now, it seems like today is her lucky day!

Fresh as they say... sinalubong niya mula sa bukas na bintana ng kotse ang malakas na hanging yumayapos sa kanila. Hindi matutumbasan ng kahit na ano ang sayang nag-uumapaw sa kaniyang dibdib habang iniisip niyang makikita na niyang muli ang kaniyang Mama Celia. Simula nang matagpuan siya ng ginang sa lansangan ay wala pang pagkakataong nagkahiwalay silang dalawa nang matagal, ngayon pa lamang.

And it saddens her to think that she is not on her side now that her mama needed her the most. Kung hindi lang sana ganito kahirap ang lumabas at hindi lang mahigpit ang laman ng kontrata nila ni Attorney. Zandro... Well, it was a choice she made, therefore it's a problem she needs to handle...

"Mama..."

Mahigpit na yumapos si Blythe sa kaniyang inang walang malay sa higaan nang sa unang pagkakatao'y makita na niya ito sa gano'ng kundisyon kaya naman hindi na na-pigilan ni Blythe at sunod-sunod na nagdagsaan ang mga luha sa kaniyang mata. Ang sabi niya sa kaniyang sarili ay magpapaka-tatag na siya simula ngayon subalit sadyang nakaka-durog ng puso ang itsura ng kaniyang ina habang nakaratay ito sa higaan at maraming tubo ang naka-kabit sa manipis nitong katawan.

If she could only find those criminals who did this to her mother she will make sure to make them pay big time. Hindi sapat na sagasaan din ang mga ito, mas higit pa roon ang gagawin niya; mas kagila-gilalas.

Habang sinusuklay ni Blythe ang pumuputi na ngang buhok ng kaniyang mama ay mas lalo pang nagdadagsaan ang maiinit na mga luha sa kaniyang mukha. Naninikip nang husto ang dibdib niya at ayaw paawat ng mga ala-ala sa pagbabalik sa kaniyang memorya.

The way her mama worries for her every time she's having a nightmare, the way she wipes her tears; the way she brings her comfort, peace, love, and a smile... Truly, her mama is the best mother in the whole wide universe and she will do everything to keep her alive.

Nasa ganoong ayos si Blythe nang may kumatok sa may pinto ng silid, sa pag-aakalang si Addi iyon at naka-balik na ito galing sa cafeteria ay tumayo siya at mabilis na pinagbuksan ang binata... But to her horror, the cold and stoic face of Attorney Vizmanos was what came into her view.

Behind his back are his two well-built bodyguards who moved to take her away when he motioned them to…

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status