Share

Mesmerizing Eyes - Chapter 17

Mesmerizing Eyes - Chapter 17

THE days had passed blissfully. And the nights tempestously erotic.

Payapa ang mga araw na sumunod, matapos ang simpleng kasal.

Their daily routine had developed naturally.

Sa umaga, isinasama siya ni Tyler sa paglilibot nito sa farm.

Nakasakay sila pareho sa malaking kabayo nito. Ngunit malimit ay sa landrover na minamaneho ng isang tauhan.

Basta't ang importante para sa asawa, laging nakayapos sa kanya ang mga bisig at laging magkadikit ang kanilang mga katawan.

He introduced her to the lush and rich nature that surrounded them through vivid descriptions. Inilalarawan nito maging ang mga ibon na masisiglang nagliliparan sa mangasul-ngasul na kalangitan.

O di kaya'y, mahihiga sila sa gitna ng parang. At magtatalik sa ibabaw ng mga bulaklak at mga damong ligaw.

Anupa't ang bawa't sandali ay naging tigib ng tamis at ligaya dahil lagi silang magk

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status