Share

In Love with the Boss - Chapter 6

     Ang mga kaibigan niya ay bihira na niyang masipot sa kanilang tipanan. Nauunawaan naman siya ng mga ito ngunit alam niyang mayroon na ring paghihinampo kina Rosario, Casandra, at Helena.

     "Ate, si Sir Zane po," pahayag ni Diding. "Gusto raw po kayong makausap."

     "Sige na, iha, harapin mo na," pang-uulok ni Mama Nena.

     Nagpapawis ang mga kamay ni Avery dahil sa labis na nerbiyos. Ang pagkayamot na nadarama niya dahil sa pakikialam ng lalaki ay unti-unti nang pinalis ng mga nasaksihan niyang kasiyahan ng pamilya.

     Can I be selfish enough to end all the good things for Teo, Lea, and Mama Nena? ukilkil niya sa kanyang sarili, habang patungo sa kinaroroonan ni Zane.

     Ano ba talaga ang nakita ng lalaking ito sa akin? tanong pa niya.

     "Good evening, Avery," ang magalang na bati ni Zane sa kanya. "This is for you." Iniabot nito ang isang kahon ng mamahaling tsokolate.

     Wala sa loob, tinanggap ni Avery ang regalo. "Salamat." Parang napapasong inilapag agad niya sa lamesita ang naturang kahon na makintab. "M-maupo ka."

     Naupo naman ang lalaki.

     She had been imagining their next meeting earlier. Balak niyang isauli ang lahat ng mga biyayang galing sa lalaking ito--iyong mga puwede pang ibalik--ngunit muling mawawalan ang kambal at ang ina-inahan ng ginhawa...

     "M-may kailangan po ba kayong ipagawa sa akin, sir?" Ang tanging magagawa lang niya marahil ay ang i-discourage ang lalaking ito. "I mean, may nakalimutan po ba akong tapusin sa opisina kanina?"

     Umiling ang lalaki. His strong features darkened momentarily. "Alam mo kung bakit nandito ako ngayon, Avery. Nanliligaw ako."

     Namula si Avery dahil itinaon pa ni Zane ang magsabi nang gayon habang nagdaraan si Diding mula sa pagsasara ng gate sa labas. "A-alam n'yong wala kayong maaasahan, sir," aniya, almost breathlessly. Parang nahuhulaan na niyang naguguluhan na ang bagong katulong sa kanya at sa lalaking ito.

     "Nevertheless," salo ni Zane, malumanay.

     Tumahimik muna ang dalaga habang nag-iisip kung ano pa ang puwede niyang gawin upang mawala ang interes ng lalaki sa kanya.

     Tumikhim ang lalaki nang lumawig ang katahimikan. "Are you sulking?"

     Umiling si Avery. "Wala akong dapat ipagmaktol, sir."

     "Meron--ang panghihimasok at pakikialam ko, ang pagtulong ko," pakli nito. "I have to use a heavy-hand technique. I've never met a stubborn woman like you, Avery. You're painfully independent."

     "Hindi ako nagrereklamo, sir. Pero wala rin kayong karapatan na makialam."

     "Helping isn't meddling."

     "It is! Lalo pa't tinututulan--at may inaasahang kapalit."

     "Dammit!" bulalas ni Zane. "Must you mention that? Napag-usapan na natin ang tungkol diyan. Hindi ako mamimilit na makasingil. I'm not expecting anything in return for my help."

     "For now," sambit ni Avery. "Sinabi mong maghihintay ka. Umaasa kang matatalo ako ng konsensiya ko."

     "My God! You're becoming shrewdish! I've been fooled with your sweet and virginal image!"

     Napatigagal ang dalaga sa narinig.

     Bumuntong-hininga naman ang lalaki ngunit halatang walang balak na bawiin ang sinabi.

     Suddenly, Avery wanted to cry but for no definite reason. Nuong abot hanggang leeg ang paghihirap niya--nila--ni hindi niya naisipang maghanap ng comfort sa luha.

     "Mas mabuting umalis ka na, sir," pagtataboy niya sa lalaki nang mabawi ang kaunting tatag sa boses. "Sa away lamang mapupunta ang usapang ito."

     "Then, fight me," bawi ni Zane. "It's better than your damned formality and indifference!"

     "Sir--"

     "I've tasted your lips, Avery," he interrupted harshly. "I've held your soft body in my arms. Do you really expect me to forget those sweet moments in a flash?"

     "Isa lang ako sa maraming nahagkan at nayakap mo," she remained him tersely.

     "But you're the special one."

     "Ganito ba talaga ang istilo mo sa panliligaw? Parang nababastos ang babae?"

     Zane sighed his frustration. "I don't have an endless patience, Avery. Kapag malapit nang maubos ang pasensiya ko, sasabihin ko sa iyo." Pagkatapos magsalita ay tumindig na ito at nagtungo sa kinaroroonan ng kama ng maysakit.

     She went hot and then cold nang ma-realized niyang baka narinig ni Mama Nena ang lahat ng mga sinabi nilang dalawa. The old woman believed that she and Zane were having an ongoing relationship.

     "Hindi mo ba ako ihahatid sa labas?"

     She stood up to express her acceptance to his suggestion.

     Hindi niya inaasahan ang gagawin ng lalaki nang makalabas na sila sa pinto. He pulled her to him and kissed her angrily.

     They were both breathless when the long, hungry kiss ended.

     "This should last me for a week!" he muttered before taking his leave. His long strides took him away so fast before she could protest.

     Naiwan si Avery na nakatutop ang mga daliri sa kanyang bibig na pinamaga ng mahaba at malalim na halik ni Zane.

     The atmosphere at work became more intense than before. Malimit, nag-iisip nang mag-resign ang dalaga. Naging magagalitin na si Zane. Hindi nga siya ang nabubulyawan ngunit parang naaawa siya sa mga colleagues na nakakatikim ng talas ng dila nito.

     Tuwing gabi, nagpupunta ito sa bahay. Halos kasunuran lang niya minsan kaya nakakasalo pa nila sa hapunan.

     Wala na siyang dapat pang ikahiya sa parteng iyon dahil pirmeng presentable naman ang mga pagkain na naihahain sa kanilang hapag ngayon. Salamat pa rin sa perang galing sa bulsa ni Zane.

     Ang lahat ay nagiging maganda maliban sa ugnayan nila ng lalaki. Hindi man ito umulit sa pagpapakita ng aggression sa kanya, naging mas malayo at mas mailap siya dito kaysa dati.

     "Iha, bakit parang malamig ka sa pakikiharap kay Zane?" pag-uusisa ni Mama Nena sa kanya isang gabi, may dalawang linggo na ang nakakaraan.

     Walang malamang isagot si Avery.

     "May lover's quarrel ba kayo?"

     Nagulat siya sa comment ng matanda.

     "Hindi mo inaasahang mahahalata ko, ano? Hindi naman ako bulag, anak," patuloy nito. "Huwag mo sanang masamain ngunit gusto ko sanang mag-advise sa iyo, bilang iyong ina. Alam mo bang ang pagsuheto sa isang lalaki ay hindi maidadaan sa pagiging tahimik lang o sa pagtatampo. Mas maganda pa rin ang mayroong komunikasyon. Bakit hindi kayo mag-usap?"

     "W-wala po naman kaming pinagkakagalitan, Mama," she denied.

     "Halatang-halata sa bawa't kilos ninyo, iha."

     Nagsisikip ang kalooban ni Avery dahil nais na niyang ipagtapat sa ina-inahan ang tutoong sitwasyon ngunit wala siyang sapat na courage.

     "Hayaan n'yo po, kakausapin ko siya mamaya," pangako na lang niya para mawala ang pag-aalala ng kausap.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status