Crush Me Back
Crush Me Back
Author: J.R. McKay
Prologue

“Small circle, small circle, big circle,” pabulong na awit ng batang babae habang ginuguhit ang mga katagang binibigkas sa pinakalikod na bahagi ng kuwaderno.

“Quiet!” saway ng katabi nitong batang lalaki na masungit. Palibhasa’y matalino ito kaya ayaw ng istorbo. “Magagalit sa ‘yo si Teacher kapag narinig ka niya.”

Napatingin ang batang babae sa nakatalikod na guro na abala sa pagsusulat sa blackboard na green naman ang kulay. Tumahimik ito at napaisip. Hindi maintindihan ng bata kung bakit panay ang sulat ng guro sa pisara at pinapakopya sa mag-aaral ang mga isinulat imbes na magturo.

“Small circle, small circle…” awit ng batang lalaki na medyo may katabaan. Bilog na bilog ang pisngi nito, maging ang braso at hita. “Big circle,” panggagaya nito sa batang babae.

Napagitnaan ang batang babae sa upuan ng dalawang batang lalaki; ang sa kanan ay ‘yong chubby at sa kaliwa’y ‘yong masungit. Nakapuwesto ang desk ng mga ito sa second column, sa third row.

“Ku-wa-yet!” sita ng batang babae rito. Ginaya nito ang sinabi ng matalinong kaklase kahit hirap itong bigkasin ang salita. “Ssh!” Inilapat nito ang kanang hintuturo sa nakangusong labi. Biglang nanahimik ang batang malusog.

Kumalam ang sikmura ng batang babae kaya hinagilap ng mga mata nito ang orasan. Hindi nito kayang magbasa ng oras, basta tanda lang nito ang posisyon ng kamay ng orasan kapag oras na ng recess. Nakaturo ang maliit na kamay ng orasan sa nine at ang mahabang kamay naman ay sa three, na dapat ay nakaturo sa six. Napasimangot ito dahil hindi pa oras ng recess.

Napahawak sa tiyan ang batang babae nang muli ‘yong tumunog. Hindi na nito matiis ang gutom kaya nagpasya itong kainin ang baon. Dahan-dahan nitong kinuha sa ilalim ng desk ang baong biscuit. Dapat libro at ibang gamit sa school ang nakalagay roon pero siniguro nitong pagkain ang nandoon.

Pigil ang hininga na binuksan nito ang balat ng biscuit upang hindi makalikha ng ingay. Hindi pa nito tuluyang nabubuksan ang biscuit nang biglang sumigaw ang malusog na bata.

“Pahingi ako!” anito sabay hablot sa biscuit.“

Ayoko nga!” Binawi ng batang babae ang biscuit sa kaklase pero mahigpit ang hawak nito sa pagkain. “Akin na ‘yan!”

Lumingon ang teacher sa gawi ng mga ito. “Children, behave!” Nagsalubong ang kilay ng guro, umangat ang sulok ng labi, bago ito nagmartsa patungo sa mga batang nag-aaway.

Nagpatuloy sa pag-aagawan ng biscuit ang mga bata pero deadma lang ang batang masungit. Nagpatuloy ito sa pagkopya ng aralin. Nang makalapit ang guro sa nagrarambulan na mag-aaral ay kinumpiska nito ang biscuit. “Bawal pa kumain dahil hindi pa oras ng recess,” anito, saka lang naawat ang dalawang bata.

Sinermonan ng teacher ang mga ito pero parehong walang narinig ang mga bata. Nakatingin ang batang babae sa kamay ng teacher na may hawak na biscuit. Iniisip nito na durog na ang pagkain. Samantalang ang batang malusog ay seryosong nakatingin sa batang babae.

“Excuse me, Teacher,” tawag pansin ng masungit na bata sa kalagitnaan ng pagsesermon ng guro sa dalawang pasaway na estudyante, “recess na po.” Itinuro nito ang orasang bilog na nakasabit sa pader, sa itaas ng pisara, sa bandang gitna.

Dali-daling tumakbo palabas ng classroom ang batang babae kahit wala pang hudyat ang teacher na maaari nang mag-recess. Dumeretso ito sa canteen at pumila sa nagtitinda ng hotcake. Nag-request pa ito sa tindera na lagyan ng maraming margarine, asukal, at kondensada ang hotcake nito.

Masaya itong naglakad pabalik sa classroom at tila nakalimutan na ang tungkol sa nadurog na biscuit. Tinaggal nito sa supot ang hotcake at nirolyo ‘yon bago kinagat. Napapikit pa ito dahil sa sarap. Nasa ganoon itong posisyon nang may kung sinong bumangga rito dahilan upang tumilapon ang hotcake nito.

“Hotcake ko!” Lumupasay ito sa daan at nag-iiyak. “Ipapapulis kita! Salbahe ka!”

Nilapitan ng malusog na bata ang napurwesyong kaklase. Dalawang beses na itong nagkasala sa batang babae. Ngunit bago nito tuluyang malapitan ang kaklase ay may humarang dito—iyon ang masungit na batang lalaki.

Itinulak nito ang malusog na bata bago binalingan ang batang babae. Inilahad nito ang kanang kamay at hindi naman nagdalawang-isip ang batang babae na tanggapin ang kamay nito. Bumalik ang mga ito sa canteen.

“Salamat,” nakangiting wika ng batang babae nang bigyan ito ng lollipop ng batang masungit.

Tumango lang ang batang lalaki at saka sinubo ang sariling lollipop. Tuwang-tuwa naman ang batang babae dahil nagkaroon ito ng tagapagtanggol sa katauhan ng masungit na batang lalaki. Sa kabilang banda, nakatingin lang mula sa malayo ang malusog na batang lalaki. Naiingit ito sa dalawa.

Kasabay nang pagsipsip ng batang babae sa lollipop, sinisinghot nito pabalik ang sipon. Wala itong pakialam sa itsura basta makakain lang ito.

“Ang baboy mo naman!” reklamo ng batang lalaki. Hinugot nito ang panyo mula sa bulsa at ibinigay ‘yon sa kaklase. “Sa ‘yo na ‘yan.”

“Salamat.” Nakangiti pa rin ang batang babae, ‘di alintana na sinabihan itong baboy. Lumobo pa ang sipon nito bago ‘yon pinunasan. “Mayroon ka pang lollipop?”

Maang na napatingin ang batang lalaki sa batang babae. Nagdalawang-isip ito kung ibibigay ba ang natirang lollipop na nasa bulsa ng shorts nito. 

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status