Catalog
6 Chapters
PROLOGUE
She was hardly breathing. Nakalapat na ang kaniyang likod sa damuhan at halos hindi na niya maigalaw ang kaniyang buong katawan. Halos imposible nang makagulapay pa siya dahil sa tindi ng mga pinsalang kaniyang natamo. She was almost dead with her condition, but she keeps on reminding herself that she has to survive. She can’t die. No. Not right now, not this time, not like this. She forced herself to open her eyes and watch as the moon slowly change its color into the color of the blood. “Ah... finally!” she exclaimed in the middle of her gasps. She could hear her bones cracking as she tried to move one of her arms after a while. It was so painful, but she forced herself to endure it. She wanted to feel every bit of the pain. Iniunat niya ang kaniyang mga braso, pagkatapos ay an
Read more
CHAPTER ONE
Celestine’s P.O.V. *** Mamamatay na ako sa gutom. Naririnig ko na rin ang pagkalam ng sarili kong sikmura at kanina pa nagmamaktol si Crescent sa likod ng isip ko. Ni wala ako kahit ng malinis na tubig na p’wede kong inumin dahil tubig alat lang ang nakapalibot sa kinaroroonan namin. Ilang oras na akong nagpapalakad-lakad, pero wala pa rin akong makitang pagkain. Mukhang naubos na yata namin ni Crescent ang lahat ng p’wedeng ipanglaman-tiyan sa gubat na ’to sa loob lang ng isang linggong pananatili namin. But just when I thought we are sleeping with an empty stomach tonight, a very mouthwatering scent got my attention. Crescent swirled over my head from so much excitement. Desperado akong mahanap kung saan nanggagaling ang amoy na 'yon.  “Sa kabilang isla!” paulit-ulit na sigaw ni Cres
Read more
CHAPTER TWO
THIRD PERSON’S P.O.V. *** Gregory immediately caught the attention of all their guests as he walked out of the most enormous mansion situated on Redmoon Island. They all bowed their heads to show respect to him. Sa likod niya ay nakasunod sina Tristan at Primo, ang Beta at Gamma ng kanilang grupo na parehong bumabati naman sa bawat bisitang kanilang nadaraanan. Isang selebrasyon ang inihanda ng mga nakatatanda ng Red Moon para sa ikadalawampu’t limang kaarawan ni Gregory kung saan imbitado ang lahat ng gustong dumalo. It was all against his will, ngunit minabuti na lamang niyang makiayon sa mga ito upang maiwasang pag-umpisahan iyon ng argumento. Sa totoo lang ay hindi niya gustong nagkakaroon ng malalaking pagtitipon-tipon dito sa kanilang isla, lalo na kung mga tagalabas lamang ang kanilang magiging mga bisita. Hindi naman kasi lingid sa kaniyang ka
Read more
CHAPTER THREE
GREGORY’S P.O.V. “So, you’re a rogue,” I stated, using the coldest tone I could ever produce. Iyon ay upang pagtakpan ang matinding damdaming pilit na kumakawala sa dibdib ko dahil sa presensya niya, and she just nodded without even a flinch. “Yes, technically, I am,” taas-noong sagot naman niya bago ako tiningnan nang diretso sa mga mata. Sa huli, ako rin ang unang nagbawi at umiwas ng tingin, dahil hindi ko kayang tagalan ang mga titig niya nang hindi ako naaakit! Fuck! We’re in the middle of a meeting with all the high-ranking members of Red Moon. Including my mom and my dad, for Goddess’ sake! “Bakit, Gregory? Are you going to reject me because of that?” tanong pa niya sa akin na agad ko namang tinugon. “No. I could die of heartbreak if I do that,” katuwiran ko pa, kahit na ang totoo ay iyon agad ang
Read more
CHAPTER FOUR
CELESTINE’S P.O.V. *** “Okay, sweetheart. Tell me. I’m ready to hear your story,” seryosong sabi sa akin ni Gregory matapos niyang kunin ang kamay ko para paglaruan. I smiled at his gesture. Kahit yata sa maliliit na kilos niyang gano’n ay kaya niyang patalunin ang puso ko sa kaba. I couldn’t help but marvel about the Moon Goddess’s peculiar way of uniting two hearts so quickly, even just from the first time our eyes met, unlike humans who have a lot more to consider before falling in love. Iniangat ko ang kamay ko upang haplusin ang makinis niyang mukha. “Let’s take it easy. Masiyado ka nang loaded sa information ngayon. Saka naman ’yong iba.” Napasimangot siya sa sinabi ko. Natawa naman ako nang makita kong napalabi pa siya at napakamot sa kaniyang kilay dahil sa pagkabitin. Ang totoo ay sinabi k
Read more
CHAPTER FIVE
****THIRD PERSON’S P.O.V.**** Napabalikwas nang bangon si Gregory nang umagang ’yon. Wala si Celestine sa kaniyang tabi. Mabilis siyang nakaramdam ng hindi maikakailang kaba, kahit pa hindi pa rin naman nawawala sa pang-amoy niya ang kaniyang Luna. He could still smell her sweet, chocolatey scent, ngunit hindi niya alam kung saan ’yon nagmumula. Humahalimuyak kasi ’yon sa kabuuan ng kaniyang silid. Taranta siyang nagpalinga-linga sa paligid. Hinahanap ng kaniyang mga mata ang babaeng sa isang iglap ay umuokupa na ngayon ng buong puso niya. Siya namang paglabas ni Celestine mula sa banyo, na bahagya pang nagulat nang makitang animo balisang paikot-ikot sa silid ang lalaki. “May hinahanap ka?” Napaigtad si Gregory nang magsalita si Celestine sa likod niya. Nilingon niya ito at akma sanang mangangatuwiran, ngunit naputol iyon nang maki
Read more
DMCA.com Protection Status