Share

Chapter 172

Four days later…

"Is she still not waking up?" usal ni Estella habang malungkot na nakaupo sa tabi ng hospital bed. Nasa gilid ng pintuan si Vincent at Aran at tahimik na nakamasid.

"Ikaw naman?" baling ni Estella kay Vincent. "Hindi ka pa rin ba aalis?"

"Mom!" saway ni Aran. "Please, hindi ito ang oras para makipag-away."

"Kinakampihan mo rin ba ang lalaking 'yan? I can't understand kung bakit nandito 'yan. He's our enemy. In fact, kinakalaban niya si Shianna."

"I'm sorry…" Napayuko si Vincent. "But I want to make sure if Shianna is fine."

Napatayo si Estella at nanlalaki ang mga mata na tiningnan si Vincent. Ito na lamang ang puwede niyang mapagtuunan ng galit. "Get out! Hindi ko gustong nakikita ang pagmumukha mo! You have no reason to stay here!"

Humakbang papalapit si Estella kay Vincent ngunit may humuli sa kan'yang kamay. Napasinghap siya at napalingon kay Shianna na matamlay na nakatingin sa kan'ya.

"Anak! You're awake!" Hinarap niya ang anak at hinawakan ito sa kamay.
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status