City Lights and You

City Lights and You

By:  zinerixa  Ongoing
Language: English
goodnovel16goodnovel
Not enough ratings
5Chapters
1.1Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

We finally separate, we are just fooling around thinking we had parted, yet our hearts dwells where we cowardly believed we had left.

View More
City Lights and You Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

To Readers

Welcome to GoodNovel world of fiction. If you like this novel, or you are an idealist hoping to explore a perfect world, and also want to become an original novel author online to increase income, you can join our family to read or create various types of books, such as romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel and so on. If you are a reader, high quality novels can be selected here. If you are an author, you can obtain more inspiration from others to create more brilliant works, what's more, your works on our platform will catch more attention and win more admiration from readers.

Comments
No Comments
5 Chapters
Chapter One
All my life I've been questioning my existence. Why I am here? Why am I suffering? Why do I have to feel this? Am I a bad person to feel this kind of pain? But I don't get any answer. Life isn't fair. I felt the unfairness of it, the inarguable injustice of love. How about love? What is love? Love is everything. Love.. Something that feels good to feel again and again. Pain or happiness, I'll live for love. But then.. Until when? Not until I realized that.. Sometimes holding on does more damage than letting go. It's suffocating. "Don't you think it's unfair, Willy?" I asked him. He shrugged and face me, "As for me, yes. You know.. I can't even tell now that I've known you for years. You've changed. A lot." He answe
Read more
Chapter Two
Makulimlim ang paligid ngunit hindi nakapagtataka dahil June na. Nakahanda na rin ang payong ko kung sakali mang abutan ako ng ulan mamaya.   "Huwag na huwag mong kakalimutan na tumawag sa akin pagkarating at pag aalis ka na ng apartment mo, ha? I-update mo ako sa mga nangyayari, Calla.." Yakap ni Papa ang lumaban sa lamig ng panahon.   Ngumiti ako at saka pinakita ang cellphone ko. "Tatawag bago umalis at pagdating. Copy." I mocked him.   Sinilip ko si Mama na busy sa pagluluto ng mga paninda niyang lutong ulam. Lumapit ako para yakapin siya. "Alis na ako, Ma.. Tatawag ako kaagad pagdating na pagdating ko sa apartment," ani ko.   Ngumiti ako nang hindi niya ako halos tapunan ng tingin. She's so distant to me and I don't know why. Nilingon ko si Papa na nakatingin sa gawi namin. Ngumiti siya sa akin kaya't tumakbo ako para yakapin siyang muli.   "Oh siya anong oras na baka gabihi
Read more
Chapter Three
Masakit ang likod ko dahil sa kakabasa kagabi. Umabot pa ako hanggang alas dos ng gabi dahil sa kaka-aral.   "Uy, Calla, hindi ka pa ba uuwi?" tanong sa akin ni Willy, isa sa mga kaklase ko.   Ngumiti ako sa kaniya bago nginuso ang mga paperworks ko. "Kaunti na lang," ani ko.   "Hintayin sana kita kaso susunduin ko pa yung kapatid ko, eh.." parang nahihiya pang aniya.   Mahina akong natawa. "Sira ka talaga.. Ayos lang, may masasakyan pa naman siguro ako diyan pauwi. Ingat ka.." I waved my hand.   And with that conversation with Willy, I suddenly remember the guy I met with lighter.   Hindi ko na siya muling nakita pagkatapos ng araw na iyon. It's July 2 already, it's been two weeks since I last saw him. Time really flies so fast, I guess.   I wonder how is he?   I got busier as days goes by. Nursing is really no joke.
Read more
Chapter Four
"Digestive System?" Kung puwede ko lang murahin si Sir Salle ay ginawa ko na.May index card naman siyang hawak pero ako pa rin ang nakikita niya. Inis kong kinurot ang sarili bago tumayo."The system of organs responsible for getting food into and out of the body and for making use of food to keep the body healthy." I simply answered. Nakakapagod mag explain sa kaniya!"How about the Large Intestine?"Lord.."The large intestine is the portion of the digestive system most responsible for absorption of water from the indigestible residue of food," sagot ko. He raised his left brow telling me to continue.Hindi pa siya satisfied. Wow lang."Food taken in through the mouth is digested to extract nutrients and absorb energy, and the waste expelled as feces." I said and was about to sit nang muli siyang magtanong.
Read more
Chapter Five
"Tuberculous Meningitis is a form of meningitis characterized by inflammation of the membranes around the brain or spinal cord and caused by a specific bacterium known as Mycobacterium tuberculosis. In TBM, the disorder develops gradually." Hindi ko alam kung ilang oras ko ng binabasa nang paulit ulit iyon sa libro ko.   TB Meningitis. Iyan daw ang sakit ni Kuya. Ilang linggo na rin daw kasi siyang nilalagnat at nagsusuka. Noong Sabado pa pala sila nandito para ipaopera sana siya pero bigla raw siyang na cardiac arrest at tuluyan nang na coma.  I don't know what to feel. Habang tinitignan ko si Kuya, ang sakit sakit. He used to be a jolly person. Everyone loves him especially his humor and angelic voice.  Tuberculous Meningitis signs or symptoms are common headaches at pabalik balik na lagnat. I can't help but to blame myself. Kung umuwi lang ako noong nakaraang buwan edi sana
Read more
DMCA.com Protection Status