Share

Chapter 15

"How are you feeling?" tanong sa kanya ng binata. Magkasama sila ngayon ng boss niya sa opisina nito sa loob ng Casa de Lujuria. Wala siyang idea kung paano sila nakarating dito ng lalaki dahil nang magising, nakahiga na siya sa couch ng lounge area sa opisina nito. 

"Medyo masakit pa rin ang sikmura ko, pero sigurado naman akong magiging okay lang ako." Nag-angat siya ng tingin sa binata na nakatayo sa harap niya. "Paano mo nga pala ako nailigtas mula sa kanila? At ano ang nangyari sa mga lalaking iyon?"

"Pride was there when the abduction happen. Nakita niya ang ginawa ng mga lalaking iyon sayo, before I could even realize what was happening behind me, he intentionally hit the vehicle to stop those f*ckers," Luca cursed while explaining to her.

Hinanap niya ang sinabi nitong lalaki ngunit wala namang ibang tao sa opisina bukod sa kanila ng boss.

"If you're looking for Pride he went outside to call your boyfriend. Kinausap din niya ang security

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status