Chapter 15

"

What are you doing here?" tanong ni Olive sa kanya.  Kahit siya ay hindi alam kung bakit lakas loob siyang sumunod sa opisina nito gayung halos itaboy niya na ito noong isang araw.

"Another man on the line, huh..." sarkastiko pa niyang wika para itago ang selos. 

"Who?  Carter?" tanong naman nito na umupo sa swivel chair at pinagkrus ang mga hita.

"May iba pa ba?  Kunsabagay... Noong una'y iba ang kasama mo.  Tapos nagawa mong ipagkaloob ang sarili mo sa 'kin na isang estranghero..."

"Kung nandito ka para insultuhin ako, umalis ka na," pigil ang inis nitong wika.  "Wala akong commitment sa kahit na sino kaya karapatan ko na sumama sa ibang lalaki."

Totoo naman ang sinabi nito.  Siya na ang wala sa lugar, siya pa ang matapang na sugurin ito ngayon.

"Is he your lover?"

Isang kibitbalikat ang pinakawalan niya.  

"Kararating lang niya noong isang araw.  But he was an old flame.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (1)
goodnovel comment avatar
Jhenn Gumata
thank you po da update miss weng,,, please next chapter po excited na po saan kaya dadalhin ni gregor si olive......️...️...️...️...️
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status