CLAWS AND ARROWS UNITED 1:DAECON SINFIELD

CLAWS AND ARROWS UNITED 1:DAECON SINFIELD

By:  Hiraya Neith  Ongoing
Language: English_tagalog
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
44Chapters
6.8Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Sanay si Daecon na palagi lang nandiyan si Bianca dahil lumaki siyang kasa-kasama na ang babae kaya nang makilala niya ni Zoe Charvi ay nakalimutan niya ito. He enjoyed being together with Zoe not until he learned that Bianca is already seeing some other guy. His mind disagree. His whole being says no. Bianca left with Asher and a realization hit him... He wants his Bianca back. But what if he has to fight against the world just to keep her safe, will he? Pero hanggang saan kayang ilaban ni Daecon si Bianca kung ito mismo ay gusto nang sumuko? Love conquers all, sabi nga...

View More
CLAWS AND ARROWS UNITED 1:DAECON SINFIELD Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
44 Chapters
Chapter One
Maingay ang buong paligid. Typical para sa isang pipitsuging club na nakatayo sa kahabaan ng Everett, isang hindi kalakihang baryo sa dulo ng Frostwood Territory. Humawak sa halos kinakalawang nang barandilya si Daecon at seryosong sinuyod ng tingin ang paligid. Kasalukuyan siyang nakatayo sa second floor ng club kaya kitang-kita niya ang lahat nang naroroon sa loob ng club. Malakas at maharot ang tugtog at mayroon na ring sumasayaw sa gitna. Ang ilan sa mga ito ay magkaparehang nagya-yakapan na habang magaslaw na sumasayaw at magkadikit ang mga labi.Nalukot ang mukha ni Daecon. These pervert wolves...Dumako ang mga mata niya sa salaming pinto nang bumukas iyon at mula roon ay bumungad ang isang grupo ng kalalakihan. Apat ang mga ito at malalaki ang mga katawan. Kumuyom ang mga kamay ni Daecon."You're so fucking dead, useless wretch!" Daecon cursed under his breath.

Read more

Chapter Two
"Bianca, nasaan na ang ipinagmamalaki mong carbonara?!" Pasigaw na tawag ni Daecon.Nasa pack house na sila kasama si Jean."Sandali lang naman!" Pasigaw ding tugon ni Bianca mula sa kusina. "Iniinit ko pa sa microwave." Dagdag pa nito."Oh..." Tumatangong usal ni Daecon bago tumingin sa kaharap. Si Jean Caroleigh Trevino, ang ika-limang member ng CAU. A young lady general of North branch hunters cavalry. "Bakit ka nga pala nasa Everett, Ate Jean?" Tanong ni Daecon dito bago isinubo ang hawak na hilaw na mangga.Napangiwi si Jean at umasim ang mukha. Hindi talaga nito masakyan ang hilig ng pinakabatang member ng CAU sa manggang hilaw. Daecon was eating it like it was the most delicious food on earth.Lumunok muna ng laway si Jean bago ibinuka ang bibig para magsalita. "Nasa malapit lang ako when I heard from a group of young men from your territory that you were in Everett for a hunt
Read more
Chapter Three
CLAWS AND ARROWS UNITED, HEADQUARTER"So, it's already settled?" Tanong ni Jessica, ang ika-pitong member ng CAU. Isa ring lady general na na naka-assign sa West branch Hunters Cavalry.Tumango si Priam. "Yeah." Tugon nito bago ibinaba ang hawak na envelope kung saan nakalagay ang ilang report tungkol sa isang grupo ng rebeldeng taong-lobo na nanggugulo sa isang teritoryo sa kanluran. Kasama rin sa report ang request for assistance mula sa CAU. "Daecon will surely be perfect for this assignment." Dugtong nito."Speaking of that devil," sabi naman ni Zypher, ang alpha ng Dashwood territory." Ano'ng oras ba darating iyon?" Tanong nito."He'll be here in a minute, for sure."It was Alec. Isa ring hunter na naka-assign naman sa East Branch Hunters Cavalry."Hey, Jean," tawag ni Austin sa babaeng abala sa pagkalikot sa string ng hawak nitong crossbow.
Read more
Chapter Four
"Ready na ba lahat?" Tanong ni Jean kay Jessica at Bona. Naghanda sila ng ilang putahe para sa kaunting salo-salo. Aalis si Jean kinabukasan para sa bagong misyon. Si Daecon naman ay sa makalawa aalis kasunod si Alec na kailangan na munang bumalik sa East Branch ng hunters cavalry. "Luto na ang kare-kare ko!" Puno ng pagmamalaking sagot ni Bona. Napatingin sina Jean at Jessica sa malaking bowl na nasa harap ni Bona kung saan nakalagay ang kare-kareng parang maayos naman ang pagkakaluto. Mukhang sineryoso nga talaga nito ang sinabi nitong makikinig itong mabuti kay Bianca. "Wow, Ate Bona!" Tuwang bulalas ni Bianca na nakisilip din sa luto ni Bona. "Seems like you really made it right this time." Nangingiting sabi nito bago ibinalik ang atensiyon sa pag-aayos ng ginawa nitong salad.Pinaghalong ubas, pipino, mais at carrots, cutted in cubes. Mayroon iyong cube cut  ding chee
Read more
Chapter Five
"What?" Blangko ang mukhang untag ni Daecon kay Bianca nang maramdaman niya ang mahinang paghila nito sa suot niyang leather jacket.Kasalukuyan silang nasa airport dahil ngayon ang alis niya patungo sa Mystic Shadow. Isang teritoryo sa kanluran kung saan siya ipinadala ng CAU para sa bagong misyon."Hindi ba talaga ako p'wedeng sumama roon?" Mahina at nakayukong tanong ni Bianca kay Daecon.Daecon released a deep sigh. Ilang beses na ba siyang tinanong ni Bianca kung p'wede itong sumamasa sa kanya? At, ilang beses na rin ba niyang sinabi ritong hindi p'wede dahil masyadong delikado ang lugar na pupuntahan niya. Mystic Shadow ain't just an ordinary territory dahil halos napapalibutan ito ng kuta ng mga rogues o ng mga rebeldeng taong-lobo.At, iyon ang dahilan kung bakit humingi na ng tulong sa CAU ang alpha ng Mystic Shadow.Hinawakan niya ang baba nito at itinaas ang mukha para mag
Read more
Chapter Six
"Hey, are you okay?" Tanong Asher kay Bianca na kasalukuyang nakapangalumbaba sa mesa at blangko ang mukhang nakatitig sa kawalan.Nakilala ni Bianca si Asher nang minsang atakehin siya ng mga rebeldeng taong-lobo ilang linggo pagkaraang umalis si Daecon patungo sa Mystic Shadow. At, simula nga noon ay naging malapit na si Bianca sa lalaki. Mabait si Asher kahit medyo maloko. Mukha rin itong hindi mapagkakatiwalaan dahil na rin siguro sa bruskong mga galaw nito at balbas-saradong mukha. Noong una ay nangingilag pa si Bianca rito pero nang mapagtanto niyang mabait naman ang lalaki ay napalagay na ang loob niya rito at idagdag pang iniligtas siya nito sa grupo ng mga rebelde. Oo nga at kaya niyang ipagtanggol ang sarili dahil sinanay siya ni Daecon pero kung sabay-sabay ang mga ito na susugod sa kanya ay hindi na niya kakayanin."Nothing." Tipid na tugon ni Bianca bago umunat ng upo.Naroon sila sa isang coffee shop na hind
Read more
Chapter Seven
"Welcome to Central, Midland, Zoe!"Napangiti ng maluwag si Zoe nang marinig ang sinabi ni Daecon. Nasa labas na sila ng airport at magkahawak-kamay na naglalakad patungo sa naghihintay na sasakyan sa parking area. Kahapon pa iyon itinawag ni Daecon sa headquarter ng CAU kaya kanina lang ay inihatid iyon ni Zachary roon at iniwan kagaya ng bilin ni Daecon. Gusto niya munang dalhin si Zoe sa isa sa paborito niyang lugar bago tumuloy sa HQ kung saan naghihintay sina Caelan, Ezra, Zachary, Tobias, Akila, Austin, Bona at Bianca.Ah, yeah...he missed Bianca already and her cooking. He's been craving for it for months.Wala ang ibang members ng CAU sa headquarter dahil may mga bagong misyon ang mga ito. Si Alec ay pumunta sa Besmoth City para imbestigahan ang nawawalang relic sa museum ng Besmoth na pinaniniwalaang naiwan pa ng mga sinaunang taong-lobo.Si Jean naman ay nasa Campwood para sa panibagong mis
Read more
Chapter Eight
NIGHT SHADE TRIBENEAR CAMPWOOD TERRITORY Pasipol-sipol na pumasok si Asher sa loob ng hindi kalakihang bahay. Kagagaling niya lang sa capital ng Central, Midland at hindi iyon nakakatuwa. Masyado siyang napagod dahil nasa dulo na ng Central ang Night Shade Tribe na matagal nang nilimot ng lahat. Asher's russet brown eyes darkened. His hands fisted and his jaws clenched. If only..... "You're already here." Malamig na ani ng boses mula sa likuran ni Asher. Dumampot siya ng mansanas sa basket na nakapatong sa lamesa at pinunasan iyon gamit ng suot niyang pantalon. "Yeah!" Tipid niyang sagot na hindi nag-abalang lingunin ang kausap. Pinagkiskis niya ang mga kamay na may suot na gloves at bahagya iyong itinapat sa apoy na nakasinding kandila. Malakas ang patak ng n'yebe sa labas kaya balot na balot siya mula ulo hanggang paa. Kung ang mga taong-lobo
Read more
Chapter Nine
"Zoe, tikman mo itong niluto ni Bona. The best ito!" Sabi ni Austin sa babaeng pangiti-ngiti lang nang maka-alis si Daecon. Naipakilala na ito ni Daecon sa lahat kaninang pagkarating ng dalawa. "Lahat ng umaapak dito sa HQ, kailangang tumikim ng luto ng pambatong cook ng CAU..." Susog naman ni Zachary na sinabayan ni Akila ng pagtango. "Tama...tama!" Sang-ayon nito. "Niluto iyan ni Bona para sa iyo talaga." Sabad naman ni Ezra na himalang nakisakay sa kung anumang binabalak ng mga walang-hiyang kasama ni Daecon. Alanganing ngumiti si Zoe. "Talaga ba?" Tanong nito. Tila iisa ang ulong sabay-sabay na tumango ang apat na lalaki. "Sabi kasi ni Daecon, paborito mo raw ang spaghetti kaya sabi ko sa kanila, ipagluluto kita. This is what I call——Bona's courtesy food!" Turan ni Bona bago kumuha ng maliit na mangkok. <
Read more
Chapter Ten
Sabay na napatigil sa pagtatawanan sina Akila at Zachary nang magkasunod na pumasok sa dining area sina Daecon at Caelan. Nangunot ang noo ni Daecon nang mapansing wala sa upuan si Zoe. "Ah, nasa kusina lang. Sinamahan ni Austin." Turan ni Bona na tila nahulaan ang laman ng isip ni Daecon. Deacon's brows furrowed. "Why?" Tanong nitong ang tinutukoy ay kung bakit nasa kusina at si Austin ang kasama. Bakit hindi na lang si Bona. "Oh, dinala lang sa kusina ang pinagkainan niya ng spaghetti. May ginagawa ako kaya si Austin na ang sumama." Mas lalong nagsalpukan ang malalagong kilay ni Daecon. Something is off. Tiningnan niya sina Zachary at Akila na sabay namang nagkibit-balikat. Palihim namang tiningnan ni Caelan ang mga ito ng masama. "Kumain siya ng luto mo, Ate Bona?" Tanong ni Daecon pagkatapos sulyapan ang spagh
Read more
DMCA.com Protection Status