Chapter 6 (Part 3)

"Dad." Lumapit siya rito at nagmano. "I'm sorry. I had an appointment before this lunch."

"Talaga ba, Solei?" Humalukipkip ang kan'yang ina at mapanghusga siyang tiningnan na umupo sa harapan niya. "O baka ay may dinalaw ka lamang na isang kriminal."

"Hindi kriminal si Ate, Mom!"

"She's not your sister anymore. Stop calling her like you're still siblings. She's a disgrace to our family. Ang laki ng expectation ko sa kan'ya, pero mas pinili niya na maging kriminal."

"Pero, Mom. I can't abandon her just like that."

"Let's stop talking about her. Bakit hindi na lang natin pag-usapan ang balak mo na hindi pag-attend sa event today? Don't be dramatic, Solei. Dalawa kayo ni Shianna na napahiya sa last party."

"Mom, please be considerate of her. Hindi maganda kapag na-i-stress si Solei."

"Saan pa ba dapat ma-stress ang anak ko, Dmitri? E hindi na nga niya kami mabigyan ng apo."

Napasinghap si Solei, ngunit kahit nabigla siya sa sinabi

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status