Share

Chapter 93

"Will you three leave me alone?!" Galit na hinarap ni Lorah si Livi, Dion at Shoui na kanina pa sumusunod sa kan'ya. Galit niyang inigting ang kan'yang panga at salubong ang dalawang kilay na tiningnan si Livi na mapang-asar na ngumiti.

"Is it bad to follow you, Lorah? Hindi ba ay mas tanyag kayo ng nakatatandang kapatid mo? Then..." Humalukipkip ito. "Pangunahan mo kaming nasa ilalim mo."

"Putangina..." Hindi na napigilan ni Lorah na mapamura dahil sa matinding pagkainis. Gusto niyang saktan ngayon si Livi ngunit kasama nito si Dion at Shoui na paniguradong dito kakampi. Wala rin dito si Adam kaya wala siyang magagawa kung 'di habaan ang kan'yang pasensya.

"Shit." Napasuklay ng buhok si Lorah at inis na napasinghal. Tinalikuran niya ang tatlo at nagpatuloy sa pagtahak sa daang papasok sa kagubatan. Nasa dulo sila nito dahil hindi niya nais makita ang mga taong nasa unahan ng kagubatan—kung mayroon man.

Mula sa paglalakad ay napatigil sila nang marinig ang isang malakas na tunog ng pa
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status