Chapter 145

Hindi natinag si Shianna nang itinutok sa kan'ya ng secretaries ang mga baril ng mga ito. Si Cayer naman ay humarang sa kan'yang harapan upang protektahan siya.

"Papatayin n'yo ba ako?" Marahang ngumiti si Shianna. "Ito ang tyansa n'yong gawin ang nais n'yo. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa." Tiningnan ni Shianna ang kan'yang hawak na white envelope. Nilagpasan niya si Cayer at lumapit sa lamesa. Dito ay nilapag niya ang envelope na may makapal na laman.

"What's inside are the invitations. I would prefer kung ibibigay n'yo sa maayos na kondisyon ang invitation cards sa angkan ko." Inalis ni Shianna ang kan'yang kamay sa lamesa. "Nand'yan din ang dokumento about sa pag-pull out ko ng shares in the Viacera LLC. Sa inyo ko na iiaabot 'yan dahil hindi ko pa maatim na makita ang mga kamag-anak ko."

"Tungkol saan ang invitation na tinutukoy mo?" Si Romeo.

"It's for my engagement party." Nabalot ng gulat ang mukha ng secretaries. Si Adam ay nanliit ang mga mata at napatiim-bagang. "It w
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status