Chapter 147

Bumaling sa kanila si Shianna. Pinahawak nito ang fine at marahang ngumiti.

"I'm glad you've come. I thought hindi kayo a-attend sa engagement party ko."

"Hija..." Matiim na tiningnan siya ni Papa. "What do you're doing? After embarrassing your clan ay magagawa mo pa kaming imbitahin?"

"But you've come," pagputol ni Shianna. Sinulyapan niya ang mga mata ng guests na nasa kanila ni Papa. "You have a choice to come or not. But you see, nandito na ang mga paa mo sa Fascis House. You shouldn't have come if you didn't want to see my face."

"You're rude," hindi makapaniwalang saad ni Papa. "Hindi kita pinalaking ganyan."

"Papa." Umiling si Shianna. Kalmado pa rin siya kahit nag-uumpisa nang magalit ang kan'yang papa. Tipid siyang ngumiti. "Please, ayoko munang makipagtalo ngayon. I know you hate me, but can you please respect my engagement party? I invited you here because Sullian wanted to. He respects you as my clan."

Mabilis na tumalikod si Shianna at naglakad palayo. Sinundan siya ni Ca
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status