Share

Chapter 149

"I couldn't believe na kaya pala ng Aurelius family na kapalan ang mukha nila," komento ni Cecilia at bumaling sa kan'yang mga kasama sa table. The dance had ended at nagsisibalikan na ang mga tao sa kanilang mga lamesa. "And that woman, I didn't expect na iimbitahan niya ang Aurelius family sa kan'yang engagement."

"Relax, Cecilia," wika ni Midel na tipid na ngumiti. Ibinaba niya ang hawak na wineglass na kanina niya pang eleganteng iniikot ang laman nito. "Wala naman tayong magagawa kung mairita ka kay Vincent at sa mga kapatid niya. Hindi ba at dapat magpasalamat ka na wala rito ang mga magulang nila? I don't think Shianna invited their parents. Nandito si Papa at kahit papaano ay alam kong ayaw niyang masira ang party niya ngayon. Nakakahiya sa Fascis family kapag may nagtalo rito dahil lang sa pag-iimbita ni Shianna sa mag-asawang Aurelius."

"Tama ka nga, Midel," napapabuntong-hiningang saad ni Cecilia. Bumagsak ang kan'yang balikat at pinulot ang wineglass na walang laman. Ipina
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status